remeslo

remeslo

remeslo 800 900 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

remeslo

špecializovaná nepoľnohospodárska malovýroba, založená na ručnej práci výrobcu vlastnými nástrojmi, vyžadujúca primeranú inštitucionálne získanú odbornú kvalifikáciu a spoločensko-stavovskú organizovanosť. Remeslá vznikali spoločenskou deľbou práce oddelením od poľnohospodárstva. Po príchode obyvateľov zo západnej Európy (napríklad počas nemeckej kolonizácie) na územie Slovenska boli strediskami remesiel mestá, predtým služobnícke osady. V 19. storočí prenikali remeslá vo väčšom rozsahu do vidieckeho prostredia. Najrozšírenejšie remeslá na Slovensku – obuvníctvo, čižmárstvo, krajčírstvo, mlynárstvo, kováčstvo, stolárstvo, mäsiarstvo – sa vykonávali väčšinou na dedinách. S rozvojom kapitalizmu mala na vývoj remesiel veľký vplyv veľkovýroba. Spôsobila stagnáciu a zánik niektorých druhov malovýroby (súkenníctva, tkáčstva, mydlárstva, hrebenárstva, klobučníctva a i.), no podnietila aj rozvoj iných remesiel. Prudko sa rozvíjali napríklad stavebné a potravinárske remeslá i remeselnícke služby, najmä zámočníctvo, klampiarstvo, hodinárstvo, murárstvo, dláždičstvo, inštalatérstvo, maliarstvo a natieračstvo, cukrárstvo, mäsiarstvo a údenárstvo, sódovkárstvo, holičstvo, práčovne, čistiarne, fotografi. Vznikli aj nové remeslá technického zamerania – elektrikári, zvárači, strojní zámočníci. Na konci 19. storočia sa začali zakladať remeselnícke školy, organizovali sa zveľaďovacie akcie, najmä kurzy domáckej výroby. To zvýšilo úroveň učňovského a vzdelávacieho procesu, ktorý sa dovtedy obmedzoval na majstrovu dielňu. V jazyku folklóru sa slovo remeslo používalo na označenie akéhokoľvek zamestnania a vzťahu k nemu: Aké remeslo, taký címer; Devätoro remesiel a desiata psota; Remeselník zlatá babka, keď netečie, aspoň kvapká a pod.

Pečať spolku remeselníkov v Starej Turej (okr. Nové Mesto nad Váhom) z roku 1869. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983, 166.
Pečať spolku remeselníkov v Starej Turej (okr. Nové Mesto nad Váhom) z roku 1869. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983, 166.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Kaľavský, M.: Vývoj remesiel na Slovensku po zrušení cechov. In: Vlastivedný časopis, roč. 28, 1979, 182 - 185.
Novotný, J.: Ke stavu řemeslné výroby a postavení řemeslníků na východním Slovensku v první polovině 19. století. In: Nové obzory, 12, 1970, 47 - 89.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.

Preskočiť na obsah