Projekt Digitálny fond TĽK

Hlavný cieľ

Inventarizácia, zber a digitalizácia kultúrnych objektov z oblasti TĽK na Slovensku a ich sprístupnenie

Hlavný cieľ projektu sleduje ochranu a podporu TĽK na Slovensku a jej rozmanitosti prostredníctvom:

  • inventarizácie kultúrnych objektov TĽK kultúry a ich katalogizácie,
  • výberu vhodných objektov na digitalizáciu,
  • samotnej konverzie analógových objektov do digitálnej podoby vrátane post-processingu a ich sprístupnenie.

Predpokladom pre dosiahnutie uvedeného cieľa je zároveň vytvorenie technických podmienok pre digitalizáciu a post-processing.

Projekt, prostredníctvom svojich aktivít, bude napĺňať i celospoločenské ciele a starostlivosť o TĽK tak, aby sa najmä jej archaickejšie prejavy mohli zdokumentovať, zachovať a sprístupniť v digitalizovanej podobe.

Formou zberu, digitalizácie, uchovávania a sprístupnenia kultúrnych objektov TĽK, projekt dbá, aby sa nestratila z kultúrneho vedomia občanov Slovenska, aby bola inštitucionálne chránená a prístupná pre súčasné a budúce generácie.

Špecifické ciele

1. Vytvorenie technického zázemia pre digitalizáciu kultúrnych objektov TĽK

Predmetom tohto cieľa je prostredníctvom obstarania technologického vybavenia vytvoriť podmienky  na realizáciu aktivít projektu. V rámci projektu bude obstaraná potrebná digitalizačná technika, umožňujúca jednak digitalizáciu kultúrnych objektov v teréne priamo na mieste ich výskytu a taktiež v novovytvorenom digitalizačnom pracovisku CTĽK. Zakúpené bude aj IKT vybavenie (software, hardware) potrebné na spracovávania digitalizovaných objektov.

Súčasťou špecifického cieľa 1 bude aj vytvorenie integračného rozhrania, ktoré bude umožňovať interakciu s centrálnymi komponentmi OPIS2 – CAIR (Centrálna aplikačná infraštruktúra a registratúra) a CDA (Centrálny dátový archív).

2. Inventarizácia, katalogizácia, zber, digitalizácia a spracovanie kultúrnych objektov TĽK v SR

Predmetom špecifického cieľa 2 je výber a samotná konverzia kultúrnych objektov TĽK z analógovej podoby do digitálnej a post-processing (úprava digitálnych objektov a popis metadát). Výber vhodných objektov na digitalizáciu bude súčasťou  inventarizácie a  katalogizácie a bude sa vykonávať priebežne.

Inventarizácia bude prostriedkom tvorby nových zbierok zo súkromných a obecných archívov. Získa, spracuje a sprístupní sa tak množstvo informácií o regionálnej a lokálnej rozmanitosti javov a prejavov TĽK. Inventarizácia kultúrnych objektov TĽK predpokladá vytvorenie pracovných skupín, ktorých činnosť bude zameraná na prieskum a inventarizáciu súkromných a lokálnych archívov, na spracovanie obsahov a zdigitalizovanie objektov TĽK a na zakúpenie licencií na ich spracovanie a použitie.

Špecifický cieľ 2 v sebe zahŕňa i činnosti spojené s odborným posúdením zinventarizovaných objektov audítorskou skupinou z odborného hľadiska a z hľadiska možných duplicít s inými národnými projektmi, zároveň však i odborné posúdenie kvality digitalizovaných objektov. Naplnením špecifického cieľa 2 budú digitálne objekty TĽK pripravené na ich sprístupnenie prostredníctvom centrálnej infraštruktúry vybudovanej v rámci ostatných národných projektov (CAIR, CDA), a prostredníctvom vlastnej infraštruktúry CTĽK pri SĽUK-u.

Ukončenie projektu: november 2015

Predpokladané prínosy projektu

Po ukončení realizácie projektu digitalizácie objektov TĽK bude:

  • zdigitalizovaných viac ako 4 100 nových objektov TĽK;
  • vybudované digitalizačné pracovisko v priestoroch CTĽK, ktoré bude digitalizovať objekty aj po ukončení realizácie projektu; obstaraním hardvéru, softvéru, mobilnej digitalizačnej techniky a lokálnych úložísk vytvorí CTĽK podmienky na pokračovanie napĺňania cieľov projektu i po jeho ukončení; zároveň bude vytvorený priestor na spracovanie, úschovu a uloženie digitálnych objektov na lokálnych úložiskách;
  • vytvorený funkčný systém zberu, inventarizácie a digitalizácie objektov TĽK;
  • vytvorený priestor na sprístupnenie nových zdigitalizovaných objektov prostredníctvom vlastného webového sídla a napojením sa na centrálnu infraštruktúru;
  • vytvorené nové pracovné miesto s dlhodobou udržateľnosťou.

Výsledky projektu budú určené predovšetkým na odborné, vzdelávacie a informačné účely pre odbornú i laickú verejnosť a v procese v školského i mimoškolského vzdelávania.

Z rozsiahleho súboru prejavov TĽK sa vytvorí cielený výber, ktorý umožní zhodnotiť súčasný stav a premeny ľudových tradícií. Projekt a jeho výstup sa zameriava sa na klasickú klasifikáciu ľudovej kultúry a vytvorenie podrobného súpisu jej reprezentatívnych javov. Tento súpis vytvorí základ pre ďalšie spracovanie na účely výchovy, vzdelávania a popularizáciu hodnôt TĽK. Bude tiež inšpiračným zdrojom a materiálovou základňou pre celú oblasť záujmovej umeleckej činnosti, najmä tej jej časti, ktorá folklórne prejavy TĽK využíva ako inšpiračný zdroj pre svoje umelecké produkcie.

Archív TĽK spolu s elektronickou encyklopédiou bude tvoriť významný nástroj a zázemie pre vyučovanie prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra na základných a stredných školách. Tiež bude východiskom pre tvorbu materiálov využiteľných v predškolskej výchove.

Špecializované digitalizačné pracovisko vytvorené v rámci projektu sa stabilne začlení do organizačnej štruktúry SĽUK-u a vo svojej činnosti bude pokračovať aj po ukončení realizácii projektu. Jeho zriadením sa zaručí trvalá udržateľnosť aktivít na minimálne 5 rokov po skončení projektu. Dosiahne sa tým kontinuálna digitalizácia TĽK a podpora modernizácie obecných a regionálnych archívov.

Preskočiť na obsah