• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

Postup pri predkladaní návrhov na zápis do ZNSONKD na Slovensku

Predkladanie návrhov na zápis

 1. Registrácia

Pre vyplnenie a odoslanie elektronického formulára je potrebná registrácia na tejto stránke. Po registrácií príde predkladateľovi potvrdzovací email, kde nájde všetky potrebné informácie o postupe pri predkladaní návrhov. Zároveň sa Vám sprístupní elektronický formulár, s ktorým je možné začať pracovať.

 1. Vypĺňanie elektronického formulára

Pred vyplnením formulára je potrebné oboznámiť sa s podmienkami a kritériami na zápis a s týmto postupom pri predkladaní návrhov. Formulár je možné priebežne ukladať a kedykoľvek sa k nemu vrátiť na základe prihlasovacích údajov. Do formulára nahráva predkladateľ i požadovanú foto a video dokumentáciu.

 1. Odoslanie na schválenie

Po kompletnom vyplnení elektronického formulára je potrebné formulár odoslať na schválenie prostredníctvom možnosti „Áno, chcem odoslať na schválenie“ a to do stanoveného termínu trvania výzvy, teda do 16. marca 2018. Elektronický formulár bude odoslaný do Centra pre tradičnú ľudovú kultúru (ďalej len „CTĽK“) na kontrolu formálnych náležitostí. Na email predkladateľa bude odoslaná informácia o ďalšom postupe. Ak má formulár nedostatky, CTĽK požiada predkladateľa o doplnenie alebo opravu do určitého termínu. Ak formulár nebude do určeného termínu opravený, či doplnený, bude vyradený z ďalšieho posudzovania a túto skutočnosť CTĽK oznámi predkladateľovi návrhu. Po schválení CTĽK odošle predkladateľovi konečnú verziu formulára s evidenčným číslom na vytlačenie.

 1. Tlač a podpis dokumentov

Doručenú verziu formulára je potrebné 2x vytlačiť a podpísať štatutárnym zástupcom predkladateľa. V prípade viacerých predkladateľov podpisujú formulár všetci predkladatelia, resp. ich štatutárny zástupcovia.

 1. Kompletizácia a odoslanie nominačného spisu

Odosielajú sa 2 rovnocenné vyhotovenia nominačného spisu, ktorý tvorí:

 • Sprievodný list;
 • Vyplnený, schválený a podpísaný formulár s prideleným evidenčným číslom
 • Slobodný/é, predchádzajúci/e a informovaný/é súhlas/y s nomináciou;
 • Ďalšia dokumentácia súvisiaca s predkladaným prvkom/aktivitou.
 1. Odoslanie nominačných spisov

Oba nominačné spisy sa odosielajú na adresu:

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Slovenský ľudový umelecký kolektív
Balkánska 31
853 08 Bratislava

 • Návrh na zápis je možné zaradiť do schvaľovacieho procesu až po predložení oboch úplných nominačných spisov.
 • Návrhy sa predkladajú v slovenskom jazyku.
 • Návrhy, čiastkové materiály vyhotovené a pripravené ako podklad pre rozhodovanie komisie, správy oponentov, reakcie predkladateľov a rozhodnutia komisie sa považujú za dôverné dokumenty.

Posudzovanie návrhov

Po prijatí a zaregistrovaní kompletných nominačných spisov CTĽK objedná oponentský/é posudok/ky a pre každého/dú oponenta/tku – experta/ku na príslušnú oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva (ďalej len „oponent“) vyhotoví kópiu príslušného nominačného spisu.

Každú nomináciu v prvej fáze posúdi najmenej jeden nezávislý/á oponent/ka. Každý z oponentov/tiek vyhotoví oponentský posudok, v ktorom posúdi dodržanie stanovených kritérií a opodstatnenosť zaradenia prvku do reprezentatívneho zoznamu. Svoj oponentský posudok doručí v stanovenom termíne do CTĽK.

CTĽK rozmnoží všetky posudky a doručí ich všetkým členom Odbornej komisie pre posudzovanie návrhov na zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku (ďalej len „komisia“). CTĽK vyhotoví kópie nominačných spisov, ktoré poskytne komisii k preštudovaniu. Oba originály nominačného spisu zostávajú v depozite CTĽK.

Po preskúmaní jednotlivých návrhov a oponentských posudkov komisia zasadne a na spoločnom rokovaní návrhy posúdi. Súčasne posúdi, resp. písomne predloží odporúčania na vylepšenie, opravu a doplnenie informácií v predložených nominačných spisoch, ako aj odporúčania, ktoré by mohli prispieť k  zvýšeniu efektívnosti programov, projektov alebo aktivít. Komisia môže taktiež navrhnúť podobné odporúčania aj predkladateľom aktivít, ktoré neboli odporučené na zápis kvôli nedostatočnej kvalite nominačných spisov alebo chýbajúcim informáciám v nich. Umožní tak opätovné predloženie nominačného spisu danej aktivity v tom istom cykle. Predkladateľ/lia danej aktivity bude/budú prostredníctvom CTĽK informovaný/í o možnosti doplnenia chýbajúcich informácií do stanoveného termínu. Ak predkladateľ/lia v stanovenej lehote nomináciu doplní/nia, bude posudzovaná na druhom zasadnutí komisie v tom istom cykle. Ak predkladateľ/lia nomináciu v stanovenom termíne nedoplní/nia, bude vyradená z ďalšieho posudzovania.

Na záver zasadnutia, resp. na druhom zasadnutí komisie, navrhne komisia vybrané aktivity na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany. O tomto rozhodnutí vyhotoví zápis, ktorého súčasťou bude oficiálny návrh zoznamu príslušných aktivít adresovaný ministrovi kultúry.

O návrhoch komisie rozhoduje minister kultúry, ktorý svojim podpisom potvrdí, respektíve nepotvrdí jej návrhy. V prípade, že minister návrh komisie upraví, informuje o tom prostredníctvom vecne príslušnej sekcie predsedu/kyňu komisie.

Po konečnom rozhodnutí ministra kultúry vyberie komisia jednu aktivitu (spomedzi všetkých doteraz zapísaných aktivít), ktorú nominuje na zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Slávnostné vyhlásenie

Slávnostné vyhlásenie programov, projektov alebo aktivít zapísaných do zoznamu najlepších spôsobov ochrany na základe tejto výzvy sa uskutoční po uzavretí schvaľovacieho procesu v termíne, ktorý určí ministerstvo.

Monitorovanie a nasledujúce úkony

Hodnotenia činností súvisiacich s predmetným programom, projektom alebo aktivitou predstavujú dôležitú súčasť nominačného spisu. Možnosti hodnotenia opisuje predkladateľ v samotnom formulári.

Realizáciu opatrení monitoruje komisia v súčinnosti s predkladateľom/predkladateľmi.  Predkladateľ/lia aktivity je/sú po úspešnom zápise do zoznamu najlepších spôsobov ochrany nositeľom certifikátu o zápise aktivity a je/sú tiež zodpovedný/í za vypracovávanie hodnotiacich správ o stave aktivity, ktoré sú odovzdávané v šesťročných intervaloch.

Na vyzvanie CTĽK vyhotoví/ia predkladateľ/lia v stanovených intervaloch správu o realizácii prijatých opatrení v rámci programov, projektov alebo aktivít zameraných na ochranu, revitalizáciu a propagáciu nehmotného kultúrneho dedičstva, ktorú predloží prostredníctvom CTĽK komisii. Komisia prerokuje správy predkladateľa/ov na najbližšom zasadnutí, ktoré nasleduje po termíne ich predloženia. Na základe posúdenia správ o realizácii opatrení, komisia prijme uznesenie, o ktorom písomne informuje predkladateľa. Zároveň môže komisia predkladateľovi navrhnúť ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k ochrane príslušného nehmotného kultúrneho dedičstva.

Dokumentácia

Všetky nominačné materiály vrátane priloženej dokumentácie eviduje a uchováva CTĽK. Všetky dokumenty, ako návrhy, čiastkové materiály vyhotovené a pripravené ako podklad pre rozhodovanie komisie, správy oponentov, reakcie predkladateľov a rozhodnutia komisie sa považujú za dôverné dokumenty.

Financovanie

Financovanie aktivít súvisiacich s tvorbou reprezentatívneho zoznamu môže byť realizované z rôznych zdrojov:

 • organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva v rámci svojich rozpočtov;
 • iní predkladatelia prostredníctvom dotačných schém verejnoprávnych inštitúcií, napr. Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín
 • prostredníctvom dotačných schém samospráv a i.
 • z prostriedkov, ktoré na financovanie vynakladá/ajú predkladateľ/lia v súčinnosti s verejnými kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, právnickými osobami, občianskymi združeniami a ďalšími mimovládnymi organizáciami a jednotlivcami zainteresovanými na ochrane nominovaného prvku nehmotného kultúrneho dedičstva, napr.:
  • z vlastného rozpočtu predkladateľa/ov (obecný úrad, občianske združenie, kultúrna inštitúcia, vzdelávacia inštitúcia a pod.);
  • z dobrovoľných príspevkov a sponzorských darov;
  • z prostriedkov získaných zbierkami a príjmami z podujatí organizovaných v prospech nominovaného prvku.