O nás

Inverzná podoba loga - biele logo na tmavomodrom pozadí.

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (CTĽK) je odborným pracoviskom Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK), štátnej príspevkovej organizácie zriadenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Úlohou CTĽK je realizovať aktivity súvisiace s ratifikáciou UNESCO Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a realizovať vládnu Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Bolo zriadené v apríli 2008 pri Národnom osvetovom centre, od roku 2010 funguje ako súčasť SĽUKu.

Fotograf stojí pri fotoaparáte umiestnenom na statíve, za ním chlapci v ľudovom odeve.

Činnosť centra sa sústreďuje na dokumentovanie, uchovávanie a spracovanie javov tradičnej ľudovej kultúry, ich inventarizáciu a sprístupňovanie. Vo svojej činnosti sa zameriava na vytvorenie podmienok na ochraňovanie a podporu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a jej rozmanitosti, na uchovanie doposiaľ existujúcich javov a prejavov tradičnej ľudovej kultúry a ich odovzdanie nasledujúcim generáciám.

Fond tradičnej ľudovej kultúry
Pohľad zhora na účastníkov podujatia pri prezentačných stánkoch/stoloch.

Ďalšími aktivitami CTĽK je organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí zameraných na ochranu, šírenie, dokumentáciu, propagáciu, sprístupnenie a umelecké spracovanie tradičnej ľudovej kultúry Slovenska.

FOLK EXPO SLOVAKIA
Štyri zarámované osvedčenia o zápise na drevených stojanoch.

Okrem toho je hlavným realizátorom tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku. Je tiež hlavným pripravovateľom nominácií na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

ZOZNAMY NKD

Prehľad najdôležitejších projektov a aktivít CTĽK

Preskočiť na obsah