Podmienky a kritéria zápisu

DEFINÍCIE A CIELE

Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

Zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku predstavuje uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám, ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku je vysokým spoločenským ocenením a zároveň nástrojom na popularizáciu činností, ktoré smerujú ku komplexnej starostlivosti o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva. Predstavuje základný stupeň tvorby Zoznamu vhodných spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na medzinárodnej úrovni. Proces súvisiaci s tvorbou zoznamu najlepších spôsobov ochrany koordinuje a administruje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru ako odborné pracovisko Slovenského ľudového umeleckého kolektívu – štátnej príspevkovej organizácie zriadenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Vytváranie zoznamu najlepších spôsobov ochrany je súčasťou realizácie aktuálnych vládnych koncepčných materiálov súvisiacich s napĺňaním cieľov Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ktorý Slovenská republika ratifikovala v roku 2006[1] a dlhodobej stratégie zameranej na vytváranie systémových  nástrojov potrebných na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.

[1] Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru z roku 2007, Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 (z roku 2015), Koncepcia udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2020 – 2025 (z roku 2019).

Výzva na predkladanie nominácií je vyhlasovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky spravidla každoročne. Každú nomináciu posúdi v prvej fáze najmenej jeden nezávislý odborný oponent – expert na príslušnú oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva. V druhej fáze posudzuje nominácie odborná komisia, ktorá navrhne vybrané aktivity na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany. O návrhoch komisie rozhoduje ministerka kultúry Slovenskej republiky.

Implementácia ochranných opatrení všetkých zapísaných aktivít je monitorovaná a vyhodnocovaná v pravidelných intervaloch každých šesť rokov od zápisu danej aktivity.

Hlavnými cieľmi zoznamu najlepších spôsobov ochrany sú:

 • posilniť v spoločnosti vedomie a uznanie dôležitosti činností, ktoré smerujú ku komplexnej starostlivosti o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva;
 • zaznamenať, oceniť a spopularizovať takéto činnosti;
 • vyzdvihnúť uvedené aktivity a propagovať ich ako osvedčené postupy pri ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a podpore zachovania kultúrnej rozmanitosti na národnej, regionálnej i lokálnej úrovni;
 • povzbudzovať jednotlivcov, skupiny, inštitúcie a organizácie k tomu, aby prispievali k spravovaniu, zachovaniu, ochrane a propagovaniu nehmotného kultúrneho dedičstva;

KRITÉRIÁ

V nominačných spisoch sa od predkladateľa vyžaduje preukázanie, že aktivita navrhovaná na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany spĺňa všetky nasledujúce kritériá:

– súčasťou programu, projektu alebo aktivity je ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva podľa definície v článku 2.3. Dohovoru: Ochrana znamená opatrenia zamerané na zabezpečenie životnosti nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane identifikácie, dokumentácie, výskumu, zachovania, chránenia, propagácie, zveľaďovania, odovzdávania, a to najmä formou oficiálneho a neoficiálneho vzdelávania, ako aj revitalizácie rozličných aspektov takéhoto dedičstva;

 • súčasťou programu, projektu alebo aktivity je ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva podľa definície v článku 2.3. Dohovoru: Ochrana znamená opatrenia zamerané na zabezpečenie životnosti nehmotného kultúrneho dedičstva vrátane identifikácie, dokumentácie, výskumu, zachovania, chránenia, propagácie, zveľaďovania, odovzdávania, a to najmä formou oficiálneho a neoficiálneho vzdelávania, ako aj revitalizácie rozličných aspektov takéhoto dedičstva;
 • program, projekt alebo aktivita podporuje koordináciu úsilia na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva na regionálnej, celoštátnej a/alebo medzinárodnej úrovni;
 • program, projekt alebo aktivita odráža zásady a ciele Dohovoru;
 • program, projekt alebo aktivita preukázali efektívne prispenie k životaschopnosti dotknutého nehmotného kultúrneho dedičstva;
 • program, projekt alebo aktivita sú alebo boli implementované s účasťou dotknutého spoločenstva, skupiny, prípadne jednotlivcov a s ich slobodným, predchádzajúcim a informovaným súhlasom;
 • program, projekt alebo aktivita môžu slúžiť ako regionálny, celoštátny, prípadne medzinárodný model pre aktivity v oblasti ochrany;
 • autori a realizátori aktivity a dotknuté spoločenstvo, skupina, prípadne jednotlivci sú ochotní spolupracovať pri šírení osvedčených postupov v prípade, že bude schválený program, projekt alebo aktivita nimi predkladaná.

Text Dohovoru v slovenskom preklade nájdete tu: Dohovor o ochrane

Text Dohovoru v kompletnom znení v anglickom jazyku nájdete tu: https://ich.unesco.org/en/convention

PREDKLADATELIA NÁVRHOV

Návrhy na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany môžu predkladať:

 • právnické osoby registrované na území Slovenskej republiky a fyzické osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky;
 • štátne kultúrne a spoločenské inštitúcie;
 • občianske združenia, nadácie a ďalšie mimovládne organizácie, ktoré sú zriadené a svoju činnosť vykonávajú na území Slovenskej republiky;
 • lokálne spoločenstvá.

Návrhy na zápis musia byť predkladané v zmysle štatútu zoznamu najlepších spôsobov ochrany s použitím štandardného formátu. Štandardný formát predstavuje formulár „Návrh na zápis do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku“.  Formulár musí byť vyhotovený v súlade s Postupom pri predkladaní návrhu do zoznamu najlepších spôsobov ochrany.

Predkladatelia programu, projektu alebo aktivity sú po úspešnom zápise aktivity do zoznamu najlepších spôsobov ochrany nositeľom certifikátu o zápise aktivity a sú tiež zodpovední za vypracovávanie hodnotiacich správ o jej stave, ktoré sú odovzdávané v šesťročných intervaloch.

DEFINÍCIE POJMOV PRE ÚČELY TOHTO PROJEKTU

Nehmotné kultúrne dedičstvo

Znamená praktiky, reprezentácie, prejavy, poznatky, zručnosti, ako aj nástroje, predmety, artefakty a s nimi spojené kultúrne priestory, ktoré spoločenstvá, skupiny a v niektorých prípadoch jednotlivci, pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva. Toto nehmotné kultúrne dedičstvo si spoločenstvá a skupiny odovzdávajú z generácie na generáciu a sústavne ho znova vytvárajú ako reakciu na okolité prostredie, interakciu s prírodou a so svojou históriou, pričom im poskytuje pocit identity a kontinuity, podporujúc tak úctu ku kultúrnej rozmanitosti a ľudskej tvorivosti. Na účely tohto projektu sa berie do úvahy výlučne také nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je zlučiteľné s existujúcimi medzinárodnými dokumentmi na ochranu ľudských práv, s požiadavkami vzájomnej úcty medzi spoločenstvami, skupinami a jednotlivcami, ako aj s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja.

Nehmotné kultúrne dedičstvo sa v tomto zmysle prejavuje v nasledovných oblastiach:

 • ústne tradície a prejavy, vrátane jazyka ako nositeľa nehmotného kultúrneho dedičstva;
 • interpretačné umenie;
 • spoločenské praktiky, rituály a slávnostné udalosti;
 • poznatky a praktiky súvisiace s prírodou a vesmírom;
 • tradičné remeslá a výtvarný prejav.

Identifikácia tradičnej ľudovej kultúry

Znamená pomenovanie vybraných kultúrnych javov a artefaktov tradičnej ľudovej kultúry. Jej úlohou je dosiahnuť zhodu v chápaní týchto základných prejavov tradičnej ľudovej kultúry tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti a zároveň vytvoriť predpoklady na vypracovanie inventarizácie javov tradičnej ľudovej kultúry.

Inventarizácia tradičnej ľudovej kultúry

Znamená súpis javov a artefaktov tradičnej ľudovej kultúry, ich verifikovateľný súčasný i predchádzajúci výskyt a stav. K realizácii tohto zámeru sa musia zhromaždiť potrebné údaje o vybraných kultúrnych javoch podľa jednotnej metodiky a na ich základe je potrebné postupne vytvárať prehľadnú databázu.

Programy, projekty a aktivity

Programy, projekty alebo aktivity, ktoré najlepšie odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a spĺňajú pritom stanovené kritériá. Ide o také aktivity, na základe ktorých konkrétne spoločenstvá alebo jednotlivci vykonávajú komplexnú starostlivosť o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva, vrátane ich identifikácie, dokumentácie, výskumu, zachovania, chránenia, propagácie, zveľaďovania a odovzdávania. Medzi takéto aktivity nepatrí činnosť folklórnych kolektívov, folklórne festivaly, prehliadky a súťaže, ktoré sa zameriavajú iba na časť starostlivosti o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva, napr. popularizáciu a propagáciu tanečného či hudobného folklóru prostredníctvom prejavov folklorizmu a pod.

Zoznam najlepších spôsobov ochrany

Je súpisom významných programov, projektov a aktivít definovaných v predchádzajúcom odseku.

Lokálne spoločenstvo (nositelia)

Obyvatelia jednej obce, resp. mesta zastúpení príslušným orgánom samosprávy (obecný úrad, mestský  úrad)   alebo  neziskovou organizáciou  (napr.  občianske združenie,  nadácia a pod.) so sídlom v príslušnej obci, resp. meste.

Slobodný, predchádzajúci a informovaný súhlas s nomináciou

Je súhlas nositeľov s nomináciou programu, projektu alebo aktivity do zoznamu najlepších spôsobov ochrany. Nositelia v ňom deklarujú svoj vzťah k aktivite i fakt, že súhlas udeľujú slobodne (z vlastnej vôle) a boli vopred informovaní o cieľoch zápisu. Zároveň je zo súhlasu zrejmé, že sa procesu nominácie aktívne zúčastnili.

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Odborné pracovisko, ktoré koordinuje a administruje proces tvorby zoznamu najlepších spôsobov ochrany. Do 31. januára 2013 bol názov pracoviska Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry. V zmysle úpravy zriaďovacej listiny sa názov upravil na Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (ďalej len CTĽK).

SUBJEKTY, PODIEĽAJÚCE SA NA TVORBE ZOZNAMU NAJLEPŠÍCH SPÔSOBOV OCHRANY

Ministerka kultúry SR

 • schvaľuje výzvu na predkladanie nominácií na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany;
 • vymenúva odbornú komisiu;
 • schvaľuje návrhy na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany.

Ministerstvo kultúry SR

 • zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany;
 • spolupracuje s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru v zmysle príslušných výziev na predkladanie nominácií;
 • spolupracuje pri organizovaní slávnostného vyhlásenia programov, projektov a aktivít zapísaných do zoznamu najlepších spôsobov ochrany.

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Z poverenia Ministerstva kultúry spolupracuje na tvorbe zoznamu najlepších spôsobov ochrany, najmä:

 • pripravuje podklady k výzve na predkladanie návrhov na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany;
 • prijíma a eviduje nominácie na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany;
 • po formálnej stránke sleduje úplnosť predkladaných nominácií, v prípade potreby na základe odporúčania členov komisie vyžaduje ich doplnenie;
 • produkčne a organizačne zabezpečuje proces tvorby zoznamu najlepších spôsobov ochrany;
 • z pravidelných účelových prostriedkov ministerstva kultúry financuje všetky aktivity súvisiace s procesom tvorby zoznamu najlepších spôsobov ochrany;
 • zabezpečuje slávnostné vyhlasovanie programov, projektov a aktivít zapísaných do zoznamu najlepších spôsobov ochrany;
 • eviduje, dokumentuje a archivuje všetky materiály súvisiace s tvorbou zoznamu najlepších spôsobov ochrany;
 • pripravuje podklady pre nominácie do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Odborná komisia

 • posudzuje návrhy na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany;
 • predkladá návrhy na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany ministrovi kultúry;
 • navrhuje aktivity pre nominácie do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO;
 • posudzuje hodnotiace správy o stave programov, projektov a aktivít zapísaných do zoznamu najlepších spôsobov ochrany, ktoré v šesťročných intervaloch vypracovávajú predkladatelia príslušných nominácií, a navrhuje prijať príslušné opatrenia.

Odborní oponenti

 • vecne príslušní odborníci, ktorí posudzujú predložené nominácie; ich stanoviská sú podkladom pre rozhodnutia komisie.

POUŽITÉ SKRATKY

NKD – Nehmotné kultúrne dedičstvo
ministerstvo – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
SĽUK – Slovenský ľudový umelecký kolektív
CTĽK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
TĽK – tradičná ľudová kultúra
zoznam najlepších spôsobov ochrany – Zoznam najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku
rada – Rada na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva
komisia – Odborná komisia pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

Preskočiť na obsah