Výsledky projektu

Tlačová správa o ukončení realizácie národného projektu „Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry“

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (ďalej len CTĽK) ako odborné pracovisko Slovenského ľudového umeleckého kolektívu realizovalo v období od 1.11.2014 do 30.11.2015 národný projekt „Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry“, ktorý bol financovaný cez Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry.

Hlavnými cieľom realizácie projektu bola  „Inventarizácia, zber a digitalizácia kultúrnych objektov z oblasti Tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku a ich sprístupnenie“.

Úspešným zrealizovaním projektu sa podarilo vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia nasledujúcim generáciám získavať objektívne informácie o etnokultúrnych tradíciách bez inštitucionálnych a technických bariér. Vytvoriť základ pre modernú propagáciu a popularizáciu týchto tradícií formami, ktoré ich budú integrovať do súčasného kultúrneho života. Vytvoriť predpoklady pre zvýšenie „kvality života“ príslušného územia: vplyv na vzdelávací systém, zvýšený záujem o kultúru.

Do realizácie projektu bolo zapojených viac ako 45 pracovníkov, ktorí pomáhali pri zbere, akvizícii a digitalizácii nehmotného kultúrneho dedičstva tradičnej ľudovej kultúry. Pomocou projektu sa vytvorili predpoklady pre uplatnenie tradičnej ľudovej kultúry v kultúrnom a kreatívnom priemysle, čo následne môže čiastočne ovplyvniť modely správania mládeže a prispieť k vyvolaniu určitej „dynamiky“ v zainteresovaných lokalitách a regiónoch. Spojenie nových informačných technológií a tradičných hodnôt v praxi znamená vytvorenie priestoru a príležitostí na stretnutia v záujme interdisciplinárnej spolupráce, vhodné aj na experimentovanie novátorských riešení kreatívneho priemyslu, kde bude umožnené spolu s  užívateľmi skúmať nové výrazové prostriedky a formy, ako napr. multisenzorické využívanie digitálnych umeleckých obsahov. Ukončenie realizácie projektu digitalizácie objektov tradičnej ľudovej kultúry prinieslo:

  • vybudovanie digitalizačného pracoviska v priestoroch Centra pre tradičnú ľudovú kultúru (CTĽK), ktoré má naplánované digitalizovať objekty aj po ukončení realizácie projektu; obstaraním hardvéru, softvéru, mobilnej digitalizačnej techniky a lokálnych úložísk umožní CTĽK pokračovať v napĺňaní cieľov projektu i po jeho ukončení;
  • vytvorenie pracoviska slúžiaceho pre post-processing s použitím obstaranej techniky slúžiacej na technickú a grafickú úpravu objektov, úschovu a uloženie na serveroch s lokálnym úložiskom a na tvorbu metadát;
  • vytvorenie funkčného systému zberu, inventarizácie a digitalizácie objektov tradičnej ľudovej kultúry;
  • vytvorenie priestoru na sprístupnenie nových zdigitalizovaných objektov napojením sa na centrálnu infraštruktúru, a centrálny dátový archív;
  • zdigitalizovanie 4 225 nových objektov tradičnej ľudovej kultúry, z ktorých bude 1 406 zverejnených a prístupných na národnom portály kultúry SLOVAKIANA;
  • vytvorenie nového pracovného miesta s dlhodobou udržateľnosťou.
Preskočiť na obsah