Sympózium na FOLK EXPO 2023

Sympózium na FOLK EXPO 2023

Sympózium na FOLK EXPO 2023 2560 1709 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Živé dedičstvo pre udržateľnú budúcnosť / Living Heritage for a Sustainable Future

8.9.2023, 13:00, SĽUK Bratislava – Rusovce/online stream

Medzinárodné sympózium k 20. výročiu Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva venované jeho implementácii v jednotlivých krajinách a najlepším praktikám ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré napĺňajú ciele Dohovoru. Simultánne tlmočenie do/z anglického jazyka.

ZÁZNAM – SK

ZÁZNAM – EN

PROGRAM:

13:00 – 15:00 1. blok: Implementácia Dohovoru 2003 na národnej úrovni

Doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., SĽUK, Director-General
Otvorenie Sympózia
Opening

Tim Curtis, PhD. (UNESCO), Chief of the Living Heritage Entity of UNESCO and Secretary of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage
Vedúci Sekcie živého dedičstva UNESCO a tajomník Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva
Greetings to the Symposium participants
Pozdrav účastníkom Sympózia

Mgr. Ľubica Voľanská, PhD., Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied; SĽUK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
Institute of Ethnology and Social Anthropology, SAS, SĽUK – The Slovak ICH Centre
UNESCO Dohovor 2003 ako nástroj ochrany živého dedičstva
UNESCO Convention 2003 as a tool for the safeguarding of living heritage

Dr. Pál-Kovács Dóra (HU), Intellectual Cultural Heritage Directorate, Open Air Museum of Ethnography Szentendre, Riaditeľstvo duševného kultúrneho dedičstva, Národopisné múzeum v prírode Szentendre
Pre-convention time in Hungary
Obdobie pred Dohovorom v Maďarsku

Dr. Martin Reeve (UK): Freelance actor and theatre researcher. Herec – slobodný umelec a divadelný vedec.
Punch and Judy – a Case Study in the Organisation of Tradition
Punch a Judy – prípadová štúdia organizovania tradície

Špela Spanžel (SLO): Cultural Heritage Directorate of The Ministry of culture of Slovenia, Riaditeľstvo kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovinska
Intangible Cultural Heritage in Slovenia: For the Well-being of Communities
Nehmotné kultúrne dedičstvo v Slovinsku: pre blaho komunít

Milda Valančiauskienė, PhD. (LT): The Lithuanian National Commission for UNESCO, The Lithuanian Ministry of Culture. Litovská národná komisia pre UNESCO, Litovské ministerstvo kultúry
The Impact of the 2003 Convention on the Preservation of Living Heritage Systems in Lithuania
Vplyv Dohovoru z roku 2003 na ochranu systémov živého dedičstva v Litve

Mgr. art., Mgr. Barbora Morongová, PhD., Miniserstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministry of Culture of the Slovak Republic
Živé/žité/žijúce dedičstvo na Slovensku. Nástroje štátnej politiky
Living/lived/live heritage in Slovakia. Tools of state policy

doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., SĽUK, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, SĽUK – the Slovak State Traditional Dance Company, Faculty of Arts of Comenius University in Bratislava
Inštitucionálne kontexty implementácie Dohovoru UNESCO 2003 v Slovenskej republike
Institutional contexts of the implementation of the UNESCO Convention 2003 in the Slovak Republic

15:00 – 15:30  prestávka
15:30 – 17:30 2. blok: Príklady najlepších postupov s uplatňovaním Dohovoru

Mgr. Milena Holánová: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, The Centre for Folk Art Production
Škola remesiel ÚĽUV – spôsob ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva
ÚĽUV School of Crafts – a way to safeguard intangible cultural heritage

Pavel Babka (SRB), Nadácia Babka, Kovačica, Babka Foundation, Kovačica
Živá tradícia slovenských insitných maliarov v Srbsku
A living tradition of Slovak naive painters in Serbia

PhDr. Andrea Jágerová, Podpolianske osvetové stredisko – Centrum tradičnej kultúry Detva, Podpolianske edification center – Center of traditional culture Detva
Prezentácia činnosti Centra tradičnej kultúry v Detve
Presentation of the activities of the Centre of Traditional Culture in Detva

Ján Brloš, obec Hrušov, Hrušov village
Uchovávanie živých tradícií v obci Hrušov
Safeguarding of living traditions in the village of Hrušov

Mgr. Alžbeta Selecká, Občianske združenie Viecna, Civic association Viecna
Uchovávanie Gajdošskej a Goralskej kultúry na príklade obce Oravská Polhora
Safeguarding of bagpipe and Goral culture on the example of the village of Oravská Polhora

Juraj Hamar, Jaroslav Mendel, Detský folklórny súbor Hájenka Bratislava, Hájenka Children’s Folklore Ensemble, Bratislava
Bábkarstvo na scéne detského folklórneho súboru
Puppetry on the stage of a children’s folklore ensemble

Anglický text: In support of the 20th anniversary of the 2003 Convention, UNESCO Intangible Cultural Heritage.
Preskočiť na obsah