O projekte

Projekt elektronickej encyklopédie pripravili Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry a Ústav etnológie SAV v roku 2008. Projekt vychádzal z vládnej úlohy Koncepcia starostlivosti Slovenskej republiky o tradičnú ľudovú kultúru, schválenej 8.8.2007 a získal finančnú podporu Ministerstva kultúry SR na roky 2009 a 2010. Projekt zabezpečovalo Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry. Štruktúru encyklopédie, zostavenie heslára a výber autorského kolektívu realizovala redakčná rada, ktorá sa vytvorila v Ústave etnológie SAV. Projekt sa oprel o skúsenosti a poznatky vedeckých pracovníkov Ústavu etnológie SAV, ktoré získali pri realizácii Etnografického atlasu Slovenska (1990) a Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska (1995).V ilustračnej zložke sú do veľkej miery využité výsledky projektu Tradičná kultúra Slovenska ako súčasť kultúrneho dedičstva Európy(APVV-0530-06).

Elektronická encyklopédia obsahuje 1793 hesiel, ktoré stručne, čo najobsažnejšie a populárnou formou poskytujú informácie o javoch tradičnej ľudovej kultúry na území Slovenska, o každodennom aj sviatočnom živote jeho obyvateľov – Slovákov i príslušníkov národnostných menšín. Heslá prinášajú údaje najmä z obdobia 19. a 20. storočia, z ktorého má etnológia najviac zozbieraných poznatkov. Avšak záujemca nájde v mnohých textoch informácie nielen o starších obdobiach, ale aj o premenách kultúrnych javov v čase a ich podobách v súčasnosti. Mnoho informácií sa odovzdáva i prostredníctvom bohatej obrazovej, zvukovej a filmovej dokumentácie.

Heslá elektronickej encyklopédie je možné vyhľadávať pomocou abecedného zoznamu, tematického zoznamu a pomocou registra, obsahujúceho ďalšie názvy javov, ktorým sú venované jednotlivé heslá. V registri sú aj pomenovania javov, ktoré nie sú spracované v samostatných heslách, no údaje o nich sa nachádzajú v rámci iných hesiel. Vzhľadom na svoj populárny charakter encyklopédia obsahuje iba najzákladnejší súbor všeobecných termínov. Elektronická encyklopédia poskytuje najširšej verejnosti možnosť spoznať javy tradičnej ľudovej kultúry, a tým podnietiť záujem o zachovanie a šírenie významnej časti kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Náhodne vybrané heslá z encyklopédie

vyhňa
Vnútorené zariadenie vyhne. Stredné Plachtince (okr. Veľký Krtíš), 1976. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto T. Ševčíková.
(kužňa, kuzňa, kuzeň, kováčňa, šmikňa) stavba slúžiaca na kováčsku výrobu a podkúvačsvo. Vidiecke vyhne boli…
štít
Štít, Heľpa, okr. Brezno, 1971. Foto: Ján Botík. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave
stavebný prvok uzatvárajúci spredu aj zozadu priestor pod strechou. V tradičnom staviteľstve vznik štítu súvisí…
mliečnik
Mliečnik. Pozdišovce (okr. Michalovce), koniec 19. storočia.  Foto: E. Plicková. Prevzaté z Plicková, E.: Pozdišovské hrnčiarstvo. Bratislava 1959, obr. 59
(dluhaň, kozák, kozáčik, latka, mliešar, šiňak) hlinená vyššia nádoba s mierne vydutým korpusom a vysoko posadeným…
Zobraziť všetky ►