• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

Podmienky a kritéria zápisu

DEFINÍCIA A CIELE

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (ďalej len „reprezentatívny zoznam“) je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť. Reprezentatívny zoznam je vysokým spoločenským ocenením a zároveň nástrojom na prehĺbenie vedomia verejnosti o hodnotách majstrovských diel nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a o potrebe ich ochrany a revitalizácie. Vytváranie reprezentatívneho zoznamu predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Vytváranie reprezentatívneho zoznamu je súčasťou realizácie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru a dlhodobej stratégie zameranej na vytváranie systémových  nástrojov potrebných na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.

Výzva na predkladanie nominácií je vyhlasovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) spravidla každoročne. Každú nomináciu posúdi v prvej fáze najmenej jeden nezávislý odborný oponent – expert na príslušnú oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva. V druhej fáze posudzuje nominácie Odborná komisia pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (ďalej len „komisia“), ktorá navrhne vybrané prvky na zápis do reprezentatívneho zoznamu. O návrhoch komisie rozhoduje minister kultúry Slovenskej republiky.

Implementácia ochranných opatrení všetkých zapísaných prvkov je monitorovaná a vyhodnocovaná v pravidelných intervaloch každých šesť rokov od zápisu daného prvku.

Hlavnými cieľmi reprezentatívneho zoznamu sú:

 • posilniť v spoločnosti vedomie a uznanie dôležitosti nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a zdôrazniť potrebu jeho ochrany a revitalizácie;
 • zaznamenať, ohodnotiť a sprístupniť širšej verejnosti významné prvky súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska;
 • podporovať účasť nositeľov tradícií a lokálnych aktérov na zachovávaní významných prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska;
 • povzbudzovať jednotlivcov, skupiny, inštitúcie a organizácie k tomu, aby prispievali k spravovaniu, zachovaniu, ochrane a propagovaniu tohto dedičstva;
 • spoločensky oceňovať zápis do reprezentatívneho zoznamu a podnecovať materiálnu podporu zachovávania a revitalizácie zapísaných prvkov;

KRITÉRIÁ

Nominácia musí spĺňať hlavnú podmienku, že nominovaný prvok predstavuje nehmotné kultúrne dedičstvo definované v článku 2 Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva, čo znamená, že prvok:

 • je spojený s konkrétnym kultúrnym priestorom;
 • pokladajú spoločenstvá, skupiny, prípadne jednotlivci za súčasť svojho kultúrneho dedičstva;
 • zachováva kultúrnu kontinuitu a je odovzdávaný z generácie na generáciu predovšetkým kontaktnou komunikáciou;
 • poskytuje príslušným spoločenstvám a skupinám pocit identity a kontinuity, spojitosť s prírodou a vlastnou históriou.

Text Dohovoru v slovenskom jazyku nájdete tu: Dohovor o ochrane

Text Dohovoru v kompletnom znení v anglickom jazyku nájdete tu: http://www.unesco.org/culture/ich/en/convention

Navrhovatelia prvkov na zápis do reprezentatívneho zoznamu musia v štádiu návrhu dodržať nasledujúce kritériá:

 • poskytnúť dostatočný dôkaz o tom, že prvok má svoje korene v kultúrnej tradícii alebo v kultúrnych dejinách daného spoločenstva;
 • demonštrovať úlohu prvku na tvorbe a potvrdzovaní kultúrnej identity daného spoločenstva;
 • preukázať, že prvok predstavuje dôležité zdroje inšpirácie i medzikultúrnej výmeny a napomáha bližšiemu spojeniu ľudí i spoločenstiev;
 • prezentovať kultúrnu i spoločenskú úlohu prvku v danom spoločenstve a dokumentovať jeho existenciu ako prejavu unikátneho svedectva živých kultúrnych tradícií v súčasnosti;
 • poskytnúť dôkaz výnimočnosti prvku v súvislosti s jeho technickými vlastnosťami a uplatnením zručností s ním spojených;
 • vypracovať projekt ochrany, dokumentácie a propagovania prvku.

PREDKLADATELIA NÁVRHOV

Návrhy prvkov na zápis do reprezentatívneho zoznamu môžu predkladať:

 • právnické osoby i fyzické osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky;
 • štátne kultúrne a spoločenské inštitúcie;
 • občianske združenia, nadácie a ďalšie mimovládne organizácie, ktoré sú zriadené a svoju činnosť vykonávajú na území Slovenskej republiky;
 • lokálne spoločenstvá.

Návrhy na zápis musia byť predkladané v zmysle Štatútu reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (ďalej len „štatút“) s použitím štandardného formátu. Štandardný formát predstavuje elektronický formulár „Návrh na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska“. Formulár musí byť vyhotovený v súlade s Postupom pri predkladaní návrhu na zápis do reprezentatívneho zoznamu.

Predkladateľ/lia prvku je/sú po úspešnom zápise prvku do reprezentatívneho zoznamu nositeľom certifikátu o zápise prvku a je/sú tiež zodpovedný/í za vypracovávanie hodnotiacich správ o stave prvku, ktoré sú odovzdávané v šesťročných intervaloch.

DEFINÍCIE POJMOV PRE ÚČELY TOHTO PROJEKTU

Nehmotné kultúrne dedičstvo

Znamená praktiky, reprezentácie, prejavy, poznatky, zručnosti, ako aj nástroje, predmety, artefakty a s nimi spojené kultúrne priestory, ktoré spoločenstvá, skupiny a v niektorých prípadoch jednotlivci, pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva. Toto nehmotné kultúrne dedičstvo si spoločenstvá a skupiny odovzdávajú z generácie na generáciu a sústavne ho znova vytvárajú ako reakciu na okolité prostredie, interakciu s prírodou a so svojou históriou, pričom im poskytuje pocit identity a kontinuity, podporujúc tak úctu ku kultúrnej rozmanitosti a ľudskej tvorivosti. Na účely tohto projektu sa berie do úvahy výlučne také nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je zlučiteľné s existujúcimi medzinárodnými dokumentmi na ochranu ľudských práv, s požiadavkami vzájomnej úcty medzi spoločenstvami, skupinami a jednotlivcami, ako aj s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja.

Nehmotné kultúrne dedičstvo sa v tomto zmysle prejavuje v nasledovných oblastiach:

 • ústne tradície a prejavy, vrátane jazyka ako nositeľa nehmotného kultúrneho dedičstva;
 • interpretačné umenie;
 • spoločenské praktiky, rituály a slávnostné udalosti;
 • poznatky a praktiky súvisiace s prírodou a vesmírom;
 • tradičné remeslá a výtvarný prejav.

Identifikácia tradičnej ľudovej kultúry

Znamená pomenovanie vybraných kultúrnych javov a artefaktov tradičnej ľudovej kultúry. Jej úlohou je dosiahnuť zhodu v chápaní týchto základných prejavov tradičnej ľudovej kultúry tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti a zároveň vytvoriť predpoklady na vypracovanie inventarizácie javov tradičnej ľudovej kultúry.

Inventarizácia tradičnej ľudovej kultúry

Znamená súpis javov a artefaktov tradičnej ľudovej kultúry, ich verifikovateľný súčasný i predchádzajúci výskyt a stav. K realizácii tohto zámeru sa musia zhromaždiť potrebné údaje o vybraných kultúrnych javoch podľa jednotnej metodiky a na ich základe je potrebné postupne vytvárať prehľadnú databázu. Takto sa postupne vytvorí informačný systém, ktorý by mal poskytovať údaje zo všetkých regiónov Slovenskej republiky. Predstavený systém je predmetom samostatného projektu v rámci realizácie Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.

Prvok nehmotného kultúrneho dedičstva

Je jav, prejav, zručnosť, postup, artefakt, ktorý má, na základe rozhodnutia odbornej komisie menovanej pre účel tvorby reprezentatívneho zoznamu, status diela, ktoré:

 • je spojené s konkrétnym kultúrnym priestorom;
 • spoločenstvá, skupiny a vo výnimočných prípadoch jednotlivci pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva;
 • zachováva kultúrnu kontinuitu a je odovzdávané z generácie na generáciu predovšetkým kontaktnou komunikáciou;
 • poskytuje príslušným spoločenstvám a skupinám pocit identity a kontinuity, interakciu s prírodou a vlastnou históriou.

Reprezentatívny zoznam

Je súpisom významných prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva definovaných v predchádzajúcom odseku.

Lokálne spoločenstvo (nositelia)

Obyvatelia jednej obce, resp. mesta zastúpení príslušným orgánom samosprávy (obecný úrad, mestský úrad) alebo neziskovou organizáciou (napr. občianske združenie, nadácia a pod.) so sídlom v príslušnej obci, resp. meste.

Slobodný, predchádzajúci a informovaný súhlas s nomináciou

Je súhlas nositeľov s nomináciou prvku do reprezentatívneho zoznamu. Nositelia v ňom deklarujú svoj vzťah k prvku i fakt, že súhlas udeľujú slobodne (z vlastnej vôle) a boli vopred informovaní o cieľoch zápisu. Zároveň je zo súhlasu zrejmé, že sa procesu nominácie aktívne zúčastnili.

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (ďalej len „CTĽK“)

Odborné pracovisko, ktoré koordinuje a administruje proces tvorby reprezentatívneho zoznamu. Do 31. januára 2013 bol názov pracoviska Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry. V zmysle úpravy zriaďovacej listiny sa názov upravil na Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru.

SUBJEKTY, PODIEĽAJÚCE SA NA TVORBE REPREZENTATÍVNEHO ZOZNAMU

Minister kultúry Slovenskej republiky

 • schvaľuje výzvu na predkladanie nominácií na zápis do reprezentatívneho zoznamu;
 • vymenúva odbornú komisiu;
 • schvaľuje návrhy na zápis do reprezentatívneho zoznamu.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 • zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na zápis prvkov do reprezentatívneho zoznamu;
 • spolupracuje s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru v zmysle príslušných výziev na predkladanie nominácií;
 • spolupracuje pri organizovaní slávnostného vyhlasovania prvkov zapísaných do reprezentatívneho zoznamu.

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Z poverenia ministerstva spolupracuje na tvorbe reprezentatívneho zoznamu, najmä:

 • pripravuje podklady k výzve na predkladanie návrhov na zápis prvkov do reprezentatívneho zoznamu;
 • prijíma a eviduje nominácie na zápis do reprezentatívneho zoznamu;
 • po formálnej stránke sleduje úplnosť predkladaných nominácií, v prípade potreby vyžaduje ich doplnenie;
 • produkčne a organizačne zabezpečuje proces tvorby reprezentatívneho zoznamu;
 • z pravidelných účelových prostriedkov ministerstva kultúry financuje všetky aktivity súvisiace s procesom tvorby reprezentatívneho zoznamu;
 • eviduje a dokumentuje všetky materiály súvisiace s tvorbou reprezentatívneho zoznamu;
 • pripravuje podklady pre nominácie do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.

Odborná komisia

 • posudzuje návrhy na zápis do reprezentatívneho zoznamu;
 • predkladá návrhy na zápis do reprezentatívneho zoznamu ministrovi kultúry;
 • navrhuje prvky pre nominácie do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO;
 • posudzuje hodnotiace správy o stave prvkov zapísaných do reprezentatívneho zoznamu, ktoré v šesťročných intervaloch vypracovávajú predkladatelia príslušných nominácií, a navrhuje prijať príslušné opatrenia.

Odborní oponenti

 • vecne príslušní odborníci, ktorí posudzujú predložené nominácie; ich stanoviská sú podkladom pre rozhodnutia komisie.