Podmienky a kritéria zápisu

DEFINÍCIE A CIELE

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska (ďalej len „reprezentatívny zoznam“) je súpisom významných prvkov a praktík nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis do reprezentatívneho zoznamu predstavuje ocenenie týchto mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami, komunitami a jednotlivcami a existujú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Prvky jestvujú v súlade s prostredím a historickým ukotvením spoločenstiev a poskytujú im pocit kontinuity a identity. Zároveň podporujú kultúrnu rozmanitosť a tvorivosť. Vytváranie Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Proces súvisiaci s tvorbou reprezentatívneho zoznamu koordinuje a administruje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru ako odborné pracovisko Slovenského ľudového umeleckého kolektívu – štátnej príspevkovej organizácie zriadenej Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Vytváranie reprezentatívneho zoznamu je súčasťou realizácie aktuálnych vládnych koncepčných materiálov súvisiacich s napĺňaním cieľov Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, ktorý Slovenská republika ratifikovala v roku 2006[1] a dlhodobej stratégie zameranej na vytváranie systémových  nástrojov potrebných na zabezpečenie komplexnej starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.

[1] Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru z roku 2007, Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru do roku 2020 (z roku 2015), Koncepcia udržateľného rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva a tradičnej ľudovej kultúry na roky 2020 – 2025 (z roku 2019).

Výzva na predkladanie nominácií je vyhlasovaná Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky spravidla každoročne. Každú nomináciu posúdi v prvej fáze najmenej jeden nezávislý odborný oponent – expert na príslušnú oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva. V druhej fáze posudzuje nominácie odborná komisia, ktorá navrhne vybrané prvky na zápis do reprezentatívneho zoznamu. O návrhoch komisie rozhoduje ministerka kultúry Slovenskej republiky.

Implementácia ochranných opatrení všetkých zapísaných prvkov je monitorovaná a vyhodnocovaná v pravidelných intervaloch každých šesť rokov od zápisu daného prvku.

Hlavnými cieľmi reprezentatívneho zoznamu sú:

  • posilniť v spoločnosti vedomie a uznanie dôležitosti nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a zdôrazniť potrebu jeho ochrany a revitalizácie;
  • zaznamenať, ohodnotiť a sprístupniť širšej verejnosti významné prvky súvisiace s nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenska;
  • podporovať účasť nositeľov tradícií a lokálnych aktérov na zachovávaní významných prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska;
  • povzbudzovať jednotlivcov, skupiny, inštitúcie a organizácie k tomu, aby prispievali k spravovaniu, zachovaniu, ochrane a propagovaniu tohto dedičstva;
 • spoločensky oceňovať zápis do reprezentatívneho zoznamu a podnecovať materiálnu podporu zachovávania a revitalizácie zapísaných prvkov;

KRITÉRIÁ

Nominácia musí spĺňať hlavnú podmienku, že nominovaný prvok predstavuje nehmotné kultúrne dedičstvo definované v článku 2 Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva, čo znamená, že prvok:

 • je spojený s konkrétnym kultúrnym priestorom;
 • pokladajú spoločenstvá, skupiny, prípadne jednotlivci za súčasť svojho kultúrneho dedičstva;
 • zachováva kultúrnu kontinuitu a je odovzdávaný z generácie na generáciu predovšetkým kontaktnou komunikáciou;
 • poskytuje príslušným spoločenstvám a skupinám pocit identity a kontinuity, spojitosť s prírodou a vlastnou históriou.

Text Dohovoru v slovenskom jazyku nájdete tu: Dohovor o ochrane

Text Dohovoru v kompletnom znení v anglickom jazyku nájdete tu: https://ich.unesco.org/en/convention

Navrhovatelia prvkov na zápis do reprezentatívneho zoznamu musia v štádiu návrhu dodržať nasledujúce kritériá:

 • poskytnúť dostatočný dôkaz o tom, že prvok má svoje korene v kultúrnej tradícii alebo v kultúrnych dejinách daného spoločenstva;
 • demonštrovať úlohu prvku na tvorbe a potvrdzovaní kultúrnej identity daného spoločenstva;
 • preukázať, že prvok predstavuje dôležité zdroje inšpirácie i medzikultúrnej výmeny a napomáha bližšiemu spojeniu ľudí i spoločenstiev;
 • prezentovať kultúrnu i spoločenskú úlohu prvku v danom spoločenstve a dokumentovať jeho existenciu ako prejavu unikátneho svedectva živých kultúrnych tradícií v súčasnosti;
 • poskytnúť dôkaz výnimočnosti prvku v súvislosti s jeho technickými vlastnosťami a uplatnením zručností s ním spojených;
 • vypracovať projekt ochrany, dokumentácie a propagovania prvku.

PREDKLADATELIA NÁVRHOV

Návrhy prvkov na zápis do reprezentatívneho zoznamu môžu predkladať:

 • právnické osoby registrované na území Slovenskej republiky a fyzické osoby, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky;
 • štátne kultúrne a spoločenské inštitúcie;
 • občianske združenia, nadácie a ďalšie mimovládne organizácie, ktoré sú zriadené a svoju činnosť vykonávajú na území Slovenskej republiky;
 • lokálne spoločenstvá.

Návrhy na zápis musia byť predkladané v zmysle štatútu reprezentatívneho zoznamu s použitím štandardného formátu. Štandardný formát predstavuje online formulár „Návrh na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska“. Formulár musí byť vyhotovený v súlade s Postupom pri predkladaní návrhu do reprezentatívneho zoznamu.

Predkladatelia prvku sú po úspešnom zápise prvku do reprezentatívneho zoznamu nositeľom certifikátu o zápise prvku a sú tiež zodpovední za vypracovávanie hodnotiacich správ o stave prvku, ktoré sú odovzdávané v šesťročných intervaloch.

DEFINÍCIE POJMOV PRE ÚČELY TOHTO PROJEKTU

Nehmotné kultúrne dedičstvo

Znamená praktiky, reprezentácie, prejavy, poznatky, zručnosti, ako aj nástroje, predmety, artefakty a s nimi spojené kultúrne priestory, ktoré spoločenstvá, skupiny a v niektorých prípadoch jednotlivci, pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva. Toto nehmotné kultúrne dedičstvo si spoločenstvá a skupiny odovzdávajú z generácie na generáciu a sústavne ho znova vytvárajú ako reakciu na okolité prostredie, interakciu s prírodou a so svojou históriou, pričom im poskytuje pocit identity a kontinuity, podporujúc tak úctu ku kultúrnej rozmanitosti a ľudskej tvorivosti. Na účely tohto projektu sa berie do úvahy výlučne také nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je zlučiteľné s existujúcimi medzinárodnými dokumentmi na ochranu ľudských práv, s požiadavkami vzájomnej úcty medzi spoločenstvami, skupinami a jednotlivcami, ako aj s požiadavkami trvalo udržateľného rozvoja.

Nehmotné kultúrne dedičstvo sa v tomto zmysle prejavuje v nasledovných oblastiach:

 • ústne tradície a prejavy, vrátane jazyka ako nositeľa nehmotného kultúrneho dedičstva;
 • interpretačné umenie;
 • spoločenské praktiky, rituály a slávnostné udalosti;
 • poznatky a praktiky súvisiace s prírodou a vesmírom;
 • tradičné remeslá a výtvarný prejav.

Identifikácia tradičnej ľudovej kultúry

Znamená pomenovanie vybraných kultúrnych javov a artefaktov tradičnej ľudovej kultúry. Jej úlohou je dosiahnuť zhodu v chápaní týchto základných prejavov tradičnej ľudovej kultúry tak v odbornej, ako aj v laickej verejnosti a zároveň vytvoriť predpoklady na vypracovanie inventarizácie javov tradičnej ľudovej kultúry.

Inventarizácia tradičnej ľudovej kultúry

Znamená súpis javov a artefaktov tradičnej ľudovej kultúry, ich verifikovateľný súčasný i predchádzajúci výskyt a stav. K realizácii tohto zámeru sa musia zhromaždiť potrebné údaje o vybraných kultúrnych javoch podľa jednotnej metodiky a na ich základe je potrebné postupne vytvárať prehľadnú databázu.

Prvok nehmotného kultúrneho dedičstva

Je jav, prejav, zručnosť, postup, artefakt, ktorý má, na základe rozhodnutia odbornej komisie menovanej pre účel tvorby reprezentatívneho zoznamu, status diela, ktoré:

 • je spojené s konkrétnym kultúrnym priestorom;
 • spoločenstvá, skupiny a vo výnimočných prípadoch jednotlivci pokladajú za súčasť svojho kultúrneho dedičstva;
 • zachováva kultúrnu kontinuitu a je odovzdávané z generácie na generáciu predovšetkým kontaktnou komunikáciou;
 • poskytuje príslušným spoločenstvám a skupinám pocit identity a kontinuity, interakciu s prírodou a vlastnou históriou.

Reprezentatívny zoznam

Je súpisom významných prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva definovaných v predchádzajúcom odseku.

Lokálne spoločenstvo (nositelia)

Obyvatelia jednej obce, resp. mesta zastúpení príslušným orgánom samosprávy (obecný úrad, mestský úrad) alebo neziskovou organizáciou (napr. občianske združenie, nadácia a pod.) so sídlom v príslušnej obci, resp. meste.

Slobodný, predchádzajúci a informovaný súhlas s nomináciou

Je súhlas nositeľov s nomináciou prvku do reprezentatívneho zoznamu. Nositelia v ňom deklarujú svoj vzťah k prvku i fakt, že súhlas udeľujú slobodne (z vlastnej vôle) a boli vopred informovaní o cieľoch zápisu. Zároveň je zo súhlasu zrejmé, že sa procesu nominácie aktívne zúčastnili.

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru (ďalej len „CTĽK“)

Odborné pracovisko, ktoré koordinuje a administruje proces tvorby reprezentatívneho zoznamu. Do 31. januára 2013 bol názov pracoviska Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry. V zmysle úpravy zriaďovacej listiny sa názov upravil na Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru.

SUBJEKTY, PODIEĽAJÚCE SA NA TVORBE REPREZENTATÍVNEHO ZOZNAMU

Ministerka kultúry Slovenskej republiky

 • schvaľuje výzvu na predkladanie nominácií na zápis do reprezentatívneho zoznamu;
 • vymenúva odbornú komisiu;
 • schvaľuje návrhy na zápis do reprezentatívneho zoznamu.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 • zverejňuje výzvu na predkladanie návrhov na zápis prvkov do reprezentatívneho zoznamu;
 • spolupracuje s Centrom pre tradičnú ľudovú kultúru v zmysle príslušných výziev na predkladanie nominácií;
 • spolupracuje pri organizovaní slávnostného vyhlasovania prvkov zapísaných do reprezentatívneho zoznamu.

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Z poverenia ministerstva spolupracuje na tvorbe reprezentatívneho zoznamu, najmä:

 • pripravuje podklady k výzve na predkladanie návrhov na zápis prvkov do reprezentatívneho zoznamu;
 • prijíma a eviduje nominácie na zápis do reprezentatívneho zoznamu;
 • po formálnej stránke sleduje úplnosť predkladaných nominácií, v prípade potreby na základe odporúčania členov komisie vyžaduje ich doplnenie;
 • produkčne a organizačne zabezpečuje proces tvorby reprezentatívneho zoznamu;
 • z pravidelných účelových prostriedkov ministerstva kultúry financuje všetky aktivity súvisiace s procesom tvorby reprezentatívneho zoznamu;
 • eviduje, dokumentuje a archivuje materiály súvisiace s tvorbou reprezentatívneho zoznamu;
 • pripravuje podklady pre nominácie do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO

Odborná komisia

 • posudzuje návrhy na zápis do reprezentatívneho zoznamu;
 • predkladá návrhy na zápis do reprezentatívneho zoznamu ministrovi kultúry;
 • navrhuje prvky pre nominácie do zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO;
 • posudzuje hodnotiace správy o stave prvkov zapísaných do reprezentatívneho zoznamu, ktoré v šesťročných intervaloch vypracovávajú predkladatelia príslušných nominácií, a navrhuje prijať príslušné opatrenia.

Odborní oponenti

 • vecne príslušní odborníci, ktorí posudzujú predložené nominácie; ich stanoviská sú podkladom pre rozhodnutia komisie.

POUŽITÉ SKRATKY

NKD – Nehmotné kultúrne dedičstvo
ministerstvo – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
SĽUK – Slovenský ľudový umelecký kolektív
CTĽK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
TĽK – Tradičná ľudová kultúra
reprezentatívny zoznam – Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska
rada – Rada na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva
komisia – Odborná komisia pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku

Preskočiť na obsah