• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

cech

cech

cech 767 1101 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

cech

stavovská organizácia združujúca majstrov jedného alebo viacerých remesiel. Cechy ako záujmové organizácie remeselníkov sledovali ich hospodárske a sociálne záujmy. Kontrolovali ceny, kvalitu, množstvo produkovaných výrobkov, pracovný čas, mzdy tovarišov, počet majstrov (t. j. dielní), prijímali a po vyučení prepúšťali učňov, prideľovali vandrovných tovarišov jednotlivým majstrom. Zabezpečovali spoločensko-hospodársku rovnosť medzi majstrami, kolegiálne a slušné správanie majstrov navzájom, dôstojné vystupovanie členov cechu na verejnosti počas jarmokov, trhov, cirkevných sviatkov, procesií. Členovia cechu zachovávali zásady cechovej solidarity, zabezpečovali pochovávanie členov, podporovali vdovy a siroty majstrov, chorých a starých majstrov. Na čele cechu stál cechmajster. Spoločné schôdze cechu sa konali štvrťročne. Na ich začiatku sa otvárala a na konci zatvárala cechová truhlica, v ktorej boli uložené cechové artikuly, protokoly a iné cechové dokumenty. Symbolmi stavovskej a profesijnej spolupatričnosti členov cechu boli cechové insígnie, používané pri cechových obradoch. Na Slovensku bol rozšírený tzv. nemecký, v Európe najrozšírenejší typ cechov. Najstarším dokladom o existencii cechu je sporná zmienka o cechu kožušníkov v Košiciach z roku 1307. Do roku 1525 je na území Slovenska písomne doložených 60 cechov, začiatkom 18. storočia vyše 100 v 160 lokalitách. Generálne cechové artikuly z r. 1813 znemožnili cechom účinne vplývať na množstvo i kvalitu výroby a širokým vrstvám obyvateľstva poskytli príležitosť vyučiť sa remeslu. Cechy boli zrušené zákonom r. 1872.

Cechová zástava z Čachtíc z roku 1880. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Bratislava 1983, farebná príloha.
Cechová zástava z Čachtíc z roku 1880. Prevzaté z Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Bratislava 1983, farebná príloha.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Houdek, I.: Cechovníctvo na Slovensku. Martin 1943.
Špiesz, A.: Remeslo na Slovensku v období existencie cechov. Bratislava 1972.
Špiesz, A.: Remeslá, cechy a manufaktúry na Slovensku. Martin 1983.