Postup pri predkladaní návrhov na zápis

Predkladanie návrhov na zápis

 1. Registrácia

Pre vyplnenie a odoslanie elektronického formulára je potrebná registrácia na tejto stránke. Po registrácií príde predkladateľovi potvrdzovací email, kde nájde všetky potrebné informácie o postupe pri predkladaní návrhov. Zároveň sa Vám sprístupní elektronický formulár, s ktorým je možné začať pracovať.

 1. Vypĺňanie elektronického formulára

Pred vyplnením formulára je potrebné oboznámiť sa s podmienkami a kritériami na zápis a s týmto postupom pri predkladaní návrhov. Formulár je možné priebežne ukladať a kedykoľvek sa k nemu vrátiť na základe prihlasovacích údajov. Do formulára nahráva predkladateľ povinnú fotodokumentáciu a k nej sken vyplnenej a podpísanej licencie.

 1. Odoslanie na schválenie

Po kompletnom vyplnení elektronického formulára je potrebné formulár odoslať na schválenie prostredníctvom možnosti „Áno, chcem odoslať na schválenie“ a to do stanoveného termínu trvania výzvy, teda do 30. apríla 2024. Elektronický formulár bude odoslaný do SĽUK – CTĽK na kontrolu formálnych náležitostí. Na email predkladateľa bude odoslané potvrdenie o zaregistrovaní elektronickej verzie formulára v systéme. Ak má formulár nedostatky, SĽUK – CTĽK požiada predkladateľa o doplnenie alebo opravu do určitého termínu. Ak formulár nebude do určeného termínu opravený či doplnený, bude vyradený z ďalšieho posudzovania a túto skutočnosť SĽUK – CTĽK oznámi predkladateľovi návrhu. Po schválení SĽUK – CTĽK odošle predkladateľovi konečnú verziu formulára s evidenčným číslom na vytlačenie.

 1. Tlač a podpis formulára

Konečnú verziu formulára je potrebné vytlačiť a podpísať predkladateľom. V prípade viacerých predkladateľov podpisujú formulár všetci predkladatelia.

 1. Kompletizácia nominačného spisu

Odosielaný nominačný spis tvorí:

 • Sprievodný list;
 • Vyplnený, schválený, vytlačený a podpísaný formulár s prideleným evidenčným číslom;
 • Podpísaná licencia k fotodokumentácií;
 • Originál/y slobodného/ých, predchádzajúceho/ich a informovaného/ých súhlasu/ov s nomináciou;
 • Ďalšia nepovinná dokumentácia súvisiaca s predkladaným prvkom.
 1. Odoslanie nominačného spisu

Nominačný spis sa odosiela na adresu: Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Slovenský ľudový umelecký kolektív, Balkánska 31/66, 853 08 Bratislava.

 • Návrh na zápis je možné zaradiť do schvaľovacieho procesu až po predložení kompletného nominačného spisu.
 • Návrh sa predkladá v slovenskom jazyku.
 • Návrh, čiastkové materiály vyhotovené a pripravené ako podklad pre rozhodovanie komisie, posudky oponentov, reakcie predkladateľov a rozhodnutia komisie sa považujú za dôverné dokumenty.

Posudzovanie návrhov

Po prijatí a zaregistrovaní kompletného nominačného spisu, spravidla do dvoch mesiacov po ukončení výzvy na predkladanie návrhov na zápis do reprezentatívneho zoznamu pre rok 2024, prvýkrát zasadne Odborná komisia pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku (ďalej len „komisia“). Tá posúdi a v prípade potreby písomne predloží odporúčania na vylepšenie, opravu a doplnenie informácií v predloženom nominačnom spise. Predkladatelia daného prvku budú prostredníctvom SĽUK – CTĽK informovaní o možnosti doplnenia chýbajúcich informácií do stanoveného termínu. Ak predkladatelia v stanovenej lehote nomináciu doplnia, bude posudzovaná na druhom zasadnutí komisie v tom istom cykle. Ak predkladatelia nomináciu v stanovenom termíne nedoplnia, bude vyradená z ďalšieho posudzovania. SĽUK – CTĽK následne zabezpečí pre jednotlivé nominácie jeden až tri oponentské posudky. Každému vybranému oponentovi – expertovi na príslušnú oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva (ďalej len „oponent“) SĽUK – CTĽK sprístupní elektronický obsah skompletizovaného posudzovaného nominačného spisu. Každý z oponentov vyhotoví oponentský posudok, v ktorom posúdi dodržanie stanovených kritérií a opodstatnenosť zaradenia prvku do reprezentatívneho zoznamu. Svoj oponentský posudok doručí v stanovenom termíne do SĽUK – CTĽK. Elektronický obsah všetkých nominačných spisov a všetkých posudkov následne SĽUK – CTĽK sprístupní každému členovi komisie. Komisia po preskúmaní jednotlivých návrhov a oponentských posudkov druhýkrát, spravidla koncom roka, zasadne a na spoločnom rokovaní návrh posúdi. Na záver zasadnutia členovia komisie formou tajného hlasovania rozhodnú za alebo proti zaradeniu prvku do reprezentatívneho zoznamu. Súčasne môže komisia navrhnúť odporúčania, ktoré smerujú k záchrane, ochrane, revitalizácii a šíreniu danej formy kultúrneho prejavu alebo daného kultúrneho priestoru aj predkladateľovi prvku, ktorý nebol odporučený na zápis kvôli nedostatočnej kvalite nominačného spisu alebo chýbajúcim informáciám v nich. Umožní tak opätovné predloženie nominačného spisu daného prvku v ďalších cykloch. O rozhodnutiach komisie sa vyhotoví zápisnica, ktorej súčasťou je návrh odporúčaných prvkov na zápis do reprezentatívneho zoznamu adresovaný ministerke kultúry. O návrhu komisie rozhoduje ministerka kultúry, ktorá o svojom rozhodnutí informuje predsedníčku komisie prostredníctvom vecne príslušnej sekcie. Následne SĽUK – CTĽK o rozhodnutí ministerky informuje predkladateľov.

Slávnostné vyhlásenie

Zápis a slávnostné vyhlásenie prvkov zapísaných do reprezentatívneho zoznamu na základe tejto výzvy sa uskutoční po uzavretí schvaľovacieho procesu v termíne, ktorý určí ministerstvo.

Monitorovanie a nasledujúce úkony

Opatrenia, ktoré prispejú k ochrane zapísaného prvku a ktoré umožnia príslušnému spoločenstvu, skupine, prípadne jednotlivcom pokračovať v praktikovaní a odovzdávaní prvku, predstavujú dôležitú súčasť nominačného spisu. Opatrenia sa prijímajú na obdobie šiestich rokov a predkladateľ ich opisuje vo samotnom formulári. Opatrenia môže spresniť komisia. Realizáciu opatrení monitoruje komisia v súčinnosti s predkladateľmi. Predkladatelia prvku sú po úspešnom zápise prvku do reprezentatívneho zoznamu nositeľom certifikátu o zápise prvku a sú tiež zodpovední za vypracovávanie hodnotiacich správ o stave prvku, ktoré sú odovzdávané v šesťročných intervaloch. Na vyzvanie SĽUK – CTĽK vyhotovia predkladatelia v stanovených intervaloch správu o realizácii prijatých opatrení, ako aj o aktivitách zameraných na ochranu, revitalizáciu a propagáciu nominovaného prvku, ktorú predložia prostredníctvom SĽUK – CTĽK komisii. Komisia prerokuje správy predkladateľov na najbližšom zasadnutí, ktoré nasleduje po termíne ich predloženia. Na základe posúdenia správ o realizácii ochranných opatrení pre prvky zapísané v reprezentatívnom zozname, komisia prijme uznesenie, o ktorom písomne informuje predkladateľa. Zároveň môže komisia predkladateľovi navrhnúť ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k ochrane zapísaného prvku.

Dokumentácia

Originál nominačného spisu odosielaný predkladateľom poštou zostáva v depozite SĽUK – CTĽK. Všetky nominačné materiály vrátane priloženej dokumentácie eviduje a uchováva SĽUK – CTĽK. Všetky dokumenty ako sú návrhy, čiastkové materiály vyhotovené a pripravené ako podklad pre rozhodovanie komisie, správy oponentov, reakcie predkladateľov a rozhodnutia komisie sa považujú za dôverné dokumenty.

Financovanie

Financovanie aktivít súvisiacich s tvorbou reprezentatívneho zoznamu môže byť realizované z rôznych zdrojov:

 • organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva v rámci svojich rozpočtov;
 • iní predkladatelia prostredníctvom dotačných schém verejnoprávnych inštitúcií, napr. Fond na podporu umenia, Fond na podporu kultúry národnostných menšín;
 • prostredníctvom dotačných schém samospráv a i.;
 • z prostriedkov, ktoré na financovanie vynakladajú predkladatelia v súčinnosti s verejnými kultúrnymi a spoločenskými inštitúciami, právnickými osobami, občianskymi združeniami a ďalšími mimovládnymi organizáciami a jednotlivcami zainteresovanými na ochrane nominovaného prvku nehmotného kultúrneho dedičstva, napr.:
  • z vlastného rozpočtu predkladateľov (obecný úrad, občianske združenie, kultúrna inštitúcia, vzdelávacia inštitúcia a pod.);
  • z dobrovoľných príspevkov a sponzorských darov;
  • z prostriedkov získaných zbierkami a príjmami z podujatí organizovaných v prospech nominovaného prvku.
Preskočiť na obsah