Štatút

ŠTATÚT ZOZNAMU NAJLEPŠÍCH SPÔSOBOV OCHRANY NEHMOTNÉHO KULTÚRNEHO DEDIČSTVA NA SLOVENSKU

Štatút z 28. januára 2016, v znení dodatku č. 1 z 4. februára 2022.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súvislosti s pristúpením Slovenskej republiky k dokumentom UNESCO, najmä k Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva zo 17. októbra 2003 a k Dohovoru o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov z 20. októbra 2005, ako aj v súvislosti s prijatím uznesenia Slovenskej republiky č. 666 z 8. augusta 2007 k návrhu Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru vydáva tento štatút Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku (ďalej len „zoznam najlepších spôsobov ochrany“).

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany predstavuje uznanie mimoriadnym programom, projektom a aktivitám (ďalej len: „aktivity“), ktoré príkladným spôsobom podporujú ochranu a rozvoj nehmotného kultúrneho dedičstva, sú uznávané spoločnosťami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami.

2. Ocenenie zápisom do zoznamu najlepších spôsobov ochrany sa udeľuje najmä takým aktivitám, ktoré:

 • preukážu, že konkrétne spoločenstvá alebo jednotlivci vykonávajú komplexnú starostlivosť o prvky nehmotného kultúrneho dedičstva, vrátane ich identifikácie, dokumentácie, výskumu, zachovania, chránenia, propagácie, zveľaďovania a odovzdávania;
 • podporujú koordináciu úsilia na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva na regionálnej, celoštátnej a/alebo medzinárodnej úrovni;
 • odrážajú zásady a ciele Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva;
 • preukážu efektívne prispenie k životaschopnosti dotknutého nehmotného kultúrneho dedičstva;
 • môžu slúžiť ako regionálny, celoštátny, prípadne medzinárodný model pre aktivity v oblasti ochrany.

3. Proces súvisiaci s tvorbou zoznamu najlepších spôsobov ochrany koordinuje a administruje Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru.

 

Článok 2
Podmienky zápisu

 1. Návrh na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany predkladajú kultúrne a spoločenské inštitúcie, lokálne spoločenstvá, mimovládne organizácie zriadené a pôsobiace na území Slovenskej republiky a jednotlivci, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky.
 2. Podmienky zápisu, ako aj termín predkladania návrhov na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany určuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) vo výzve na predkladanie návrhov, ktorú vyhlasuje spravidla každoročne.

Článok 3
Činnosť odbornej komisie

 1. Hodnotenie návrhov uskutočňuje odborná komisia pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a  Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku (ďalej len „komisia“).
 2. Členov komisie vymenúva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister kultúry“) na návrh Rady na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a sekcie kultúrneho dedičstva.
 3. Členmi komisie môžu byť vedeckí pracovníci, tvoriví pracovníci a pedagogickí pracovníci najmä z oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva.
 4. Komisia rozhoduje na základe odborných posudkov nezávislých odborných oponentov.
 5. Funkcia členov komisie je nezastupiteľná. Člen komisie má nárok na odmenu a úhradu cestovných nákladov podľa osobitného predpisu. [1]
 6. Komisia predkladá prostredníctvom svojho predsedu ministrovi kultúry všetky návrhy so svojím stanoviskom. Minister kultúry má právo jedenkrát vetovať návrhy komisie. Komisia predloží ministrovi kultúry ďalšie návrhy so svojím stanoviskom, ktoré sú už pre neho záväzné.
 7. Schválenie návrhov na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany potvrdzuje minister kultúry.
 8. Činnosť komisie sa riadi organizačným a rokovacím poriadkom komisie pre posudzovanie návrhov na zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a do Zoznamu najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku, ktorý vydáva generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva ministerstva.

[1] Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

Článok 4
Postupnosť vyhlasovania

 1. Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru v nadväznosti na termíny tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO vypracuje návrh výzvy na príslušný rok a predloží ho na schválenie ministerstvu.
 2. Po schválení výzvy ju ministerstvo vyhlási. Časový interval trvania výzvy je najmenej jeden mesiac.
 3. Ministerstvo po schválení návrhov na zápis do zoznamu najlepších spôsobov ochrany slávnostne vyhlási aktivity zapísané do zoznamu.

Článok 5
Záverečné ustanovenie

 1. Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 15. februára 2022.

Natália Milanová
ministerka kultúry Slovenskej republiky

Preskočiť na obsah