• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

slovesný folklór

slovesný folklór

slovesný folklór 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

slovesný folklór

slovesná zložka folklórnej tradície. Základné skupiny slovesného folklóru tvoria príbuzné folklórne druhy a žánre:
a) z ľudovej prózy rozprávky, povesti, spomienkové rozprávania a rozprávania zo života (memoráty), legendy, humoristické rozprávania a anekdoty;
b) parémie (ustálené výroky): príslovia, porekadlá, úslovia, povrávky, poverové výroky, pranostiky, hádanky a jazykové formuly (prípitky, pozdravy, želania, blahoželania, ďakovné a sústrastné výroky, prosby, hrozby, kliatby, dušovania, nadávky a ďalšie malé alebo jednoduché formy);
c) slovesné zložky obradového folklóru, kde prevažujú dialogické výstupy, zaklínania, zariekania a vinše;
d) ľudové divadlo a bábkové divadlo, ktorých slovesná zložka je založená na dejovosti príbehu, dialogickej forme, veršovej štruktúre, vinšoch a stabilných osloveniach;
e) slovesná zložka ľudových piesní (ľudová poézia), najmä v epických a lyricko-epických skladbách (balady, zbojnícke piesne a iné);
f) z detského folklóru vyčítanky, riekanky a dialogické formy detských hier.
Popri ústne zdieľaných formách je súčasťou slovesného folklóru aj písaný folklór, ktorého prejavmi sú jarmočné piesne, veršované listy, príležitostné polofolklórne útvary (blahoželania alebo sústrastné formuly) a nápisy (na domoch, veľkonočných vajíčkach alebo náhrobníkoch).
Slovesný folklór v synkretických folklórnych formách (v spojení s obradom, hudobným, tanečným, divadelným alebo výtvarným prejavom) predstavuje ich významovú zložku, pričom je dôležité vnímať aj neverbálne výrazové prostriedky (gestá, mimiku, farbu, výšku či silu hlasu a ďalšie), príležitosť, pri ktorej sa ten-ktorý folklórny útvar interpretuje, sociálne súvislosti i historický kontext.

AutorDaniel Luther

Literatúra

Kosová, M.: Slovenský folklór (náčrt vývinu a žánrovej skladby). In: Národopisné informácie, č. 2, 5-49.
Leščák, M. – Sirovátka, O.: Folklór a folkloristika. Bratislava 1982.
Melicherčík, A.: Slovesný folklór. Chrestomatia. Bratislava 1959.