svadba

svadba

svadba 715 787 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

svadba

(veselie, vešele)
historicky vyvinutý systém obradov a zvykov sprevádzajúcich uzavretie manželstva, spoločensky alebo aj sakrálne potvrdzujúci jeho právoplatnosť. Podstatou je vylúčenie mladuchy a ženícha z dovtedajších zväzkov (z rodiny, zo spoločenstva slobodných), ich prechod a prijatie do novej rodiny, medzi dospelých členov spoločnosti. Svadba tak v mnohom zastupuje v európskych kultúrach iniciácie. Diala sa za účasti širšieho okruhu ľudí ako svedkov vykonaných obyčajovo-právnych aktov a právoplatnosti manželstva. Tradičnú svadbu na Slovensku, trvajúcu i niekoľko dní, tvorilo množstvo obradov, zvykov, magických úkonov a veštieb, obradové jedlá, odevy, predmety, obradový folklór. Obsah a následnosť jej zložiek boli regionálne i lokálne variabilné, takže jeden typ slovenskej svadby nejestvuje.
Základnou schémou následnosti zložiek sú:

 1. zisťovanie súhlasu so svadbou v dome rodičov dievčaťa;
 2. uzavretie dohody – zásnuby;
 3. ohlášky;
 4. pozývanie na svadbu;
 5. dievocká a mládenecká rozlúčka;
 6. príchod ženícha po mladuchu na sobáš a odobierka od rodičov;
 7. cesta na sobáš – svadobný sprievod;
 8. sobáš;
 9. svadobná hostina a zábava;
 10. odchod mladuchy z rodičovského domu;
 11. príchod a prijatie mladuchy do domu ženícha;
 12. skladanie venca mladuchy;
 13. ukladanie mladého páru na lôžko;
 14. čepčenie;
 15. mladuchin tanec;
 16. záverečné delenie svadobného koláča medzi všetkých účastníkov;
 17. posvadobné obyčaje – očista mladuchy, hostiny, návštevy novospríbuznených rodín, zábavy, hry.

Do sledu sa nedá zaradiť prevoz výbavy a svadobné dary, ktoré boli v rôznych momentoch svadby. Súčasná svadba sa vyznačuje skrátením trvania na jeden deň, zjednodušením a unifikáciou priebehu, znížením normatívnosti a väčšou liberalizáciou – prijímaním rôznych inovácií. Dominantný význam nadobudla svadobná hostina a zábava, estetická stránka a vizuálna dokumentácia.

Prijímanie nevesty v dome ženícha obchádzaním stola so svadobným koláčom ako symbolom prosperity. Železník (okr. Bardejov), 1967. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Kleinová
Prijímanie nevesty v dome ženícha obchádzaním stola so svadobným koláčom ako symbolom prosperity. Železník (okr. Bardejov), 1967. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Kleinová

AutorKornélia Jakubíková

Literatúra

Jakubíková, K.: Slovenská svadba. In: Slovenské svadby. Ed. M. Leščák. Pramene k tradičnej duchovnej kultúre Slovenska. Bratislava 1996, 8-11.

Preskočiť na obsah