• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

svadba

svadba

svadba 715 787 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

svadba

(veselie, vešele)
historicky vyvinutý systém obradov a zvykov sprevádzajúcich uzavretie manželstva, spoločensky alebo aj sakrálne potvrdzujúci jeho právoplatnosť. Podstatou je vylúčenie mladuchy a ženícha z dovtedajších zväzkov (z rodiny, zo spoločenstva slobodných), ich prechod a prijatie do novej rodiny, medzi dospelých členov spoločnosti. Svadba tak v mnohom zastupuje v európskych kultúrach iniciácie. Diala sa za účasti širšieho okruhu ľudí ako svedkov vykonaných obyčajovo-právnych aktov a právoplatnosti manželstva. Tradičnú svadbu na Slovensku, trvajúcu i niekoľko dní, tvorilo množstvo obradov, zvykov, magických úkonov a veštieb, obradové jedlá, odevy, predmety, obradový folklór. Obsah a následnosť jej zložiek boli regionálne i lokálne variabilné, takže jeden typ slovenskej svadby nejestvuje.
Základnou schémou následnosti zložiek sú:
1. zisťovanie súhlasu so svadbou v dome rodičov dievčaťa;
2. uzavretie dohody – zásnuby;
3. ohlášky;
4. pozývanie na svadbu;
5. dievocká a mládenecká rozlúčka;
6. príchod ženícha po mladuchu na sobáš a odobierka od rodičov;
7. cesta na sobáš – svadobný sprievod;
8. sobáš;
9. svadobná hostina a zábava;
10. odchod mladuchy z rodičovského domu;
11. príchod a prijatie mladuchy do domu ženícha;
12. skladanie venca mladuchy;
13. ukladanie mladého páru na lôžko;
14. čepčenie;
15. mladuchin tanec;
16. záverečné delenie svadobného koláča medzi všetkých účastníkov;
17. posvadobné obyčaje – očista mladuchy, hostiny, návštevy novospríbuznených rodín, zábavy, hry.
Do sledu sa nedá zaradiť prevoz výbavy a svadobné dary, ktoré boli v rôznych momentoch svadby. Súčasná svadba sa vyznačuje skrátením trvania na jeden deň, zjednodušením a unifikáciou priebehu, znížením normatívnosti a väčšou liberalizáciou – prijímaním rôznych inovácií. Dominantný význam nadobudla svadobná hostina a zábava, estetická stránka a vizuálna dokumentácia.

Prijímanie nevesty v dome ženícha obchádzaním stola so svadobným koláčom ako symbolom prosperity. Železník (okr. Bardejov), 1967. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Kleinová
Prijímanie nevesty v dome ženícha obchádzaním stola so svadobným koláčom ako symbolom prosperity. Železník (okr. Bardejov), 1967. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: J. Kleinová

AutorKornélia Jakubíková

Literatúra

Jakubíková, K.: Slovenská svadba. In: Slovenské svadby. Ed. M. Leščák. Pramene k tradičnej duchovnej kultúre Slovenska. Bratislava 1996, 8-11.