• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

sobáš

sobáš

sobáš 770 794 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

sobáš

(sľub, prisaha, vinčanie)
obradový akt právoplatného uzavretia manželstva. Jeho dávny spôsob určovalo obyčajové právo. Kresťanská cirkev v roku 1563 na koncile v Tridente stanovila ako jediný právoplatný cirkevný sobáš v prítomnosti kňaza a dvoch laických svedkov. Jeho podstatou bolo obojstranné vyjadrenie súhlasu, zväzovanie rúk štólou, výmena prsteňov a požehnanie. Cirkev pritom tolerovala aj tradičné obyčaje. Dňom sobáša tradične nebývala streda ani piatok. V rímskokatolíckych oblastiach býval ráno, v evanjelických augburského vyznania popoludní. Viazali sa k nemu mnohé povery a magické úkony týkajúce sa budúcnosti mladomanželov. V roku 1894 bol zavedený ako povinný civilný sobáš pred štátnym notárom, ktorý sa konal tri týždne pred cirkevným a považoval sa len za zápis u notára. Po vzniku Československej republiky v roku 1918 sa civilný sobáš stal dobrovoľným, čo v tej dobe na Slovensku znamenalo preferenciu cirkevného. V roku 1950 bol opäť povinný len civilný a cirkevný bol dovolený až po ňom. Od 60. rokov 20. storočia význam civilného sobáša narastal, k čomu prispela aj činnosť Zborov pre občianske záležitosti (od roku 1963) pri obecných a mestských úradoch. Tie rozvíjali sobáš ako občiansky obrad aj včleňovaním prvkov lokálnej tradičnej ľudovej kultúry. Právna úprava z roku 1992 znamenala právne zrovnoprávnenie cirkevného a civilného sobáša.

Cirkevný sobáš v katolíckom kostole. Dolné Orešany (okr. Trnava), 1956. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: V. Törey
Cirkevný sobáš v katolíckom kostole. Dolné Orešany (okr. Trnava), 1956. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Foto: V. Törey

AutorKornélia Jakubíková

Literatúra

Mozolík, P.: Civilný sobášny obrad na Slovensku a jeho vývin. In: Slovenský národopis, roč. 37, 1989, 26-33.