• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

folklór

folklór

folklór 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

folklór

súhrnné označenie pre ľudové piesne, hudbu, tance, slovesnosť, hry a dramatické útvary, ktoré sa prenášajú medzi generáciami formou priamej kontaktnej komunikácie. Tieto kultúrne javy sa realizujú v malých sociálnych skupinách a existujú vo viacerých variantoch. Odrážajú sa v nich sociálne vzťahy, etické a estetické názory, ktoré sú obrazom kolektívnych noriem spoločenstva. Ich pretrvávanie v kolektívnej pamäti súvisí obvykle s viacerými funkciami, ktoré v konkrétnom prostredí plnia: estetickou, poznávacou, obradovou, výchovnou, zábavnou, ale aj ekonomickou (vyberanie pri obchôdzkach). Folklór je súčasťou skupinovej identity, má výrazné etnické znaky a dnes sa považuje za hodnotnú časť nehmotného kultúrneho dedičstva.
Folklórne prejavy sa podľa funkcie, obsahu a formy začleňujú do rodov, druhov, žánrov a žánrových skupín. Pri ich triedení sa však tieto hľadiská nedajú oddeliť. Nepresné je napríklad rozlišovanie podľa rozdielov medzi lyrikou, epikou a drámou. Lyrike približne zodpovedajú piesne, epike próza a dráme divadlo. Avšak aj medzi ľudovými piesňami sa vyskytuje tzv. veršovaná epika (balady, romance, novelistické piesne, epos), výraznejší lyrizmus je len v niektorých piesňových druhoch. Vyskytujú sa aj lyricko-epické žánre (viaceré piesne, vinše, plače). Problematické je tiež zaradenie malých folklórnych foriem (riekanky, príslovia, porekadlá, hádanky, úslovia a iné). V klasifikačnom systéme tvoria hlavné skupiny slovesný folklór, hudobný folklór (piesňový a inštrumentálny) a tanečný folklór. Folklór je javom synkretickým. Tento princíp je charakteristický najmä pre obradový folklór, hry a ľudové divadlo.
Folklór sa zvykne považovať za produkt vidieckeho roľnícko–pastierskeho prostredia, ale osobité prejavy vznikli aj v mestách medzi remeselníkmi, baníkmi či študentmi. Folklórne javy sa vyskytujú aj v prostredí folklorizmu, ale obvykle majú podobu štylizovaného folklóru. Folklór je predmetom vedeckého záujmu slovesnej folkloristiky, etnomuzikológie a etnochoreológie, ako špeciálnych disciplín etnológie.
Povej vetríček, povej... (na poli). Spieva Anna Santová, Trenčianska Turná, 2009. Archív Jozefa Lehockého.

AutorMilan Leščák

Literatúra

Leščák, M. – Sirovátka, O.: Folklór a folkloristika. Bratislava 1982.
Leščák, M.: O asimilácii folklórnej a literárnej komunikácie (folkloristické pohľady). Prebudená pieseň-združenie, Bratislava 2001.