obradový folklór

obradový folklór

obradový folklór 800 551 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

obradový folklór

folklórne prejavy späté s obradmi a zvykmi. Tvoria ho hovorené vinše, porekadlá, modlitby, zaklínania, zariekania, obradové formuly a hádanky, ako aj piesňové, hudobno-inštrumentálne, tanečné i dramatické podoby folklóru a niektoré hry. V rámci obradu sú takéto rôzne podoby folklóru vo vzájomnom prepojení (synkretizmus).
Za obradový folklór považujeme:
a) v užšom zmysle: folklórny jav má jednoznačnú funkčnú väzbu na obrad a obyčaj, alebo na jeho aktéra (napr. fašiangový obradový tanec);
b) v širšom zmysle: akýkoľvek folklórny jav v obrade (tance pri fašiangovej obchôdzke).
Vyskytujú sa aj prechodné formy (napr. krstinové piesne). Rozlišujeme kalendárny a rodinný obradový folklór, ale patria k nemu tiež prejavy tvoriace súčasť magických praktík ľudovej viery a liečenia. Viaceré podoby obradového folklóru sa považujú za najstaršie prejavy folklóru. Aj tu však zaznamenávame variabilitu a zmeny vo funkcii, význame a často i forme. Dôležitým faktorom vo vývine bolo pôsobenie cirkví. V novších štádiách sa posilňuje najmä zábavná zložka.
V štruktúre obradu má obradový folklór funkciu významovo rozširovať a doplňovať obsah. Zároveň oddeľuje jednotlivé časti obradu, signalizuje ich konanie, ozvláštňuje a estetizuje situácie, v ktorých sa vykonáva. V obradoch prechodu demonštruje utvorenie nových vzťahov (napr. tanec s nevestou). Emocionálne pôsobenie zdôrazňujú najmä prejavy obradného smiechu (napr. žartovné koledy) a obradného plaču (svadobné odobierky). Časté sú erotické prvky späté s komikou. Prevažná časť najmä kalendárneho obradového folklóru je spätá s obchôdzkami, čo poukazuje na dôležitosť komunikatívnej funkcie. Vzhľadom na nerovnomerný vývin ľudovej kultúry je výskyt obradového folklóru výrazne regionálne i lokálne diferencovaný. Dôležitú úlohu v uchovávaní zohrávajú dedinské folklórne skupiny a folklórne súbory.

Vyniesli sme máj… Pieseň na Kvetnú nedeľu, Vinohrady nad Váhom (okr. Galanta), 1983.
Nesjéme Morenu… Obradová pieseň na Smrtnú nedeľu pri vynášaní Moreny. Spieva Helena Divincová z Trenčianskej Turnej (okr. Trenčín), 1979. Archív Jozefa Lehockého.

Chodenie s lesolou na Kvetnú nedeľu, Vajnory (okr. Bratislava). Archív negatívov SNM Martin, foto K. Plicka, 1. polovica 20. storočia.
Chodenie s lesolou na Kvetnú nedeľu, Vajnory (okr. Bratislava). Archív negatívov SNM Martin, foto K. Plicka, 1. polovica 20. storočia.

AutorEva Krekovičová

Literatúra

Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Ed. R. Stoličná. Bratislava 2000.
Krekovičová, E.: K niektorým metodologickým problémom štúdia obradového folklóru a jeho dynamiky. In: Aktuálne problémy československej slavistickej folkloristiky. Bratislava 1988, 129-142.
Krekovičová, E.: K vybraným problémom kontextových väzieb piesne vo svadobnom ceremoniáli. In: Slovenský národopis 37, 1989, č. 1-2, 123-132.

Preskočiť na obsah