banícky folklór

banícky folklór

banícky folklór 800 590 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

banícky folklór

tematicky a funkčne súvisí so životom, prácou a obradmi baníkov a ich rodín. Sú to:

  1. lokálne a historické povesti (o objavení rudných žíl, o vzniku a zániku banských lokalít, o vojenských udalostiach, o permoníkoch);
  2. spomienkové rozprávania o skutočných udalostiach a osobnostiach, o banských nešťastiach a podobne;
  3. humoristické rozprávania a anekdoty (napríklad o siedmich divoch Banskej Štiavnice, o príhodách Hanska a Nácka či iných komických postavičiek);
  4. banícke piesne a to nielen folklórne, ale aj umelé a zľudovené. Členia sa na piesne duchovné, hymnické a stavovské, piesne o živote a práci, piesne sociálno-kritické, zábavné a satirické, banícke častušky. Patria k vývinovo novším piesňam, najstarší záznam celoslovensky známej baníckej piesne Stávaj, Hanzo, hore je z roku 1791;
  5. folklórne i nefolklórne prejavy spojené s baníckymi obyčajmi (piesne, vinše, modlitby, koledy, pozdravy);
  6. zaraďujeme sem aj banícke obradové tance, ako je napríklad fašiangový banícky poriadok z Novej Bane, obchôdzky a banícke tance z Dobšinej, Španej Doliny a Magurky.

Folklórne tradície baníkov sa uchovali v baníckych oblastiach aj v priebehu 20. storočia, no zväčša len u starších generácií. V okolí Banskej Štiavnice však poznala mnohé povesti aj mládež. V obľube boli aj ľudoví rozprávači anekdôt o štiavnickom Náckovi a jeho rodine, piesne zas zneli pri vystúpeniach speváckych zborov a dychových hudieb. V menšej miere sa banícke tradície zachovali dodnes, napríklad pri oslavách Dňa baníkov alebo pri Salamadrových sprievodoch v Banskej Štiavnici.

Banícka pieseň - Vstávaj Hanzo hore. Banská Štiavnica 1880.

Cestou na banícku turíčnu zábavu. Dobšiná (okr. Rožňava). Foto T. Szabó 1982.
Cestou na banícku turíčnu zábavu. Dobšiná (okr. Rožňava). Foto T. Szabó 1982.

AutorĽubica Droppová

Pozri aj
Literatúra

Böhm, S. – Kozák, V. – Maruniak, J.: Náckove špásy. Martin 1982.
Droppová, Ľ.: K tematike baníckych piesní z oblasti Banskej Štiavnice. Slovenský národopis, ročník 37, 1989, č. 3, 320–337.
Hindický, J.: Poriadok čiže reguly baníckej mládeže v Novej Bani. Banská Bystrica 1970.

Preskočiť na obsah