• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

jarmok

jarmok

jarmok 800 544 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

jarmok

(výročný trh)
trh poriadaný periodicky niekoľkokrát do roka. Podľa druhu tovaru sa ustálili dva typy jarmokov: výkladné jarmoky so spotrebným tovarom a jarmoky na hospodárske zvieratá (dobytčie, konské, ovčie trhy). Už v súvislosti s kráľovským udeľovaním práva výročného trhu mestským sídlam v 14. storočí je známe ich terminovanie k cirkevných sviatkom. Záujem lokalít o získanie trhových výsad viedol k tomu, že od 17. storočia a do 1. polovice 19. storočia mali jarmočné privilégiá na Slovensku nielen mestá, ale takmer všetky mestečká a niektoré väčšie dediny. V roku 1720 trhové právo uplatňovalo 232 lokalít. Ich ďalšia expanzia v období kapitalizmu súvisela s produkciou remeselnej, domácej a poľnohospodárskej výroby a potrebou odbytísk, so spotrebiteľským dopytom širokých vrstiev agrárneho obyvateľstva a úrovňou maloobchodnej siete na vidieku. V 20. a 30. rokoch 20. storočia sa konali v 293 sídlach. Najväčší počet jarmokov sa poriadal 4 razy do roka (jarný, letný, jesenný, zimný jarmok), obyčajne v rovnakom termíne obidva druhy. Kým trhy výkladné sa konali v centrálnych častiach mesta, dobytčie sa z hygienických dôvodov umiestňovali mimo intravilánu sídiel. Podľa pravidiel organizácie trhov sa jarmočníci zoraďovali podľa druhu tovaru. K jarmokom patrili zábavné atrakcie, komedianti, cirkusanti, veštkyne. Hospodársky význam výkladných jarmokov závisel od návštevnosti okolitého vidieckeho obyvateľstva. K územne najvýznamnejším jarmočným centrám patrila Trnava, Levice, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Brezno, Bardejov, Košice atď. V 50. rokoch 20. storočia socialistický obchod jarmoky obmedzoval a rušil ako neopodstatnenú formu obchodu. Nezanikli však úplne a s odstupom času sa tradície výkladných jarmokov začali oživovať. Popri obchodnej funkcii predstavujú v súčasnosti najmä kultúrno-historickú hodnotu.

Jarmok na hlavnej ulici v Myjave. Nedatované. Archív Slovenského národného múzea Martin
Jarmok na hlavnej ulici v Myjave. Nedatované. Archív Slovenského národného múzea Martin

AutorĽubica Falťanová

Literatúra

Kovačevičová, S.: Banskobystrická ľudová kultúra vo vzťahu k radvanskému jarmoku. In: Banská Bystrica. Martin 1955, 84-95.
Markuš, M.: Význam tradičných trhov a jarmokov pre ľudovú kultúru východného Slovenska. In: Východoslovenské múzeum, 1967, 110-115.
Žudel, J.: Trhové sféry na Slovensku v roku 1720. In: Geografický časopis, roč. 25, 1973, 299-312.