• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

cechové artikuly

cechové artikuly

cechové artikuly 800 592 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

cechové artikuly

(reguly, štatúty)
základný právny dokument cechu. Obsahoval výpočet práv a povinností príslušníkov cechu, zásady ich vzájomných vzťahov, zvyklosti v súkromnom, cechovom i verejnom živote, výšku rôznych poplatkov (napríklad pokút, prípovedného, členského, označovaného ako kvartalgeld), platov, cien výrobkov, podmienky, za ktorých sa mohol tovariš uchádzať o pozíciu majstra a ďalšie reálie, súvisiace z vnútorným životom cechu. Artikuly symbolizovali legálnosť, česť a tradície cechu. Okrem právnej mali aj symbolickú a ceremoniálnu funkciu. Boli uložené v cechovej truhlici. Čítali sa na každom zasadnutí cechu po otvorení truhlice. Až potom nasledoval ďalší program. Artikuly schvaľovala vrchnosť, spravidla mestský magistrát alebo zemepán, od 18. storočia kráľovská kancelária. V roku 1813 boli vydané Generálne cechové artikuly, záväzné pre všetky existujúce cechy. Artikuly boli v nemčine, latinčine, od 16. storočia aj v slovenčine a maďarčine. Na Slovensku sú najstaršie zachované cechové artikuly ševcov z Podolínca z roku 1415.

Titulný list a jedna strana cechových artikulov obuvníkov v Oslanoch (okr. Prievidza) z roku 1671. Prevzaté z Oslany 1254 – 2004. Oslany 2004, XXXVI-XXXVII.
Titulný list a jedna strana cechových artikulov obuvníkov v Oslanoch (okr. Prievidza) z roku 1671. Prevzaté z Oslany 1254 – 2004. Oslany 2004, XXXVI-XXXVII.

AutorMichal Kaľavský

Pozri aj
Literatúra

Houdek, I.: Cechovníctvo na Slovensku. Martin 1943.