• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

cechmajster

cechmajster

cechmajster 800 1583 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

cechmajster

volený predstavený cechu. Volil sa na výročných schôdzach cechu, spravidla na obdobie jedného roku. Jeho povinnosťou bolo hájiť záujmy cechu a jeho členov, dozerať na zachovávanie ustanovení a cechových artikúl, zvyklostí, disciplíny, dohliadať na správanie a súkromný život členov, výchovu učňov, prideľovať tovarišov majstrom, zvolávať a predsedať cechovým schôdzam, viesť cechové knihy. Mal právo trestať a súdiť členov cechu za porušenie pravidiel cechu, nekvalitné výrobky a mravnostné poklesky. Kontroloval kvalitu výrobkov v dielňach majstrov a na trhoch. Opatroval cechovú truhlicu s cechovými písomnosťami a peniazmi cechu. Oproti iným majstrom mohol využívať výhody – najvýhodnejšie miesto na trhu, prednostné právo na tovarišov, na rozdeľovanie surovín. Hodnosť cechmajstra bola čestná. Jeho úlohou bolo dbať najmä na zachovanie dobrého mena a cti cechu.

Feruľa z roku 1712 – odznak cechmajstra mäsiarskeho cechu. Spiš. Múzeum v Kežmarku.
Feruľa z roku 1712 – odznak cechmajstra mäsiarskeho cechu. Spiš. Múzeum v Kežmarku.

AutorMichal Kaľavský

Literatúra

Lengová, M.: K dejinám cechov na Slovensku: cechy v Spišskej Sobote, Poprade, Veľkej, Matejovciach a Strážach pod Tatrami. In: Človek a spoločnosť – internetový časopis pre pôvodné, teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied, roč. 8, 2009, č. 2. [online.] [cit. 20. 3. 2010]. Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/archiv/2-2005/index.html.
Houdek, I.: Cechovníctvo na Slovensku. Martin 1943.