falošná mladucha

falošná mladucha

falošná mladucha 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

falošná mladucha

prestrojená žena predvádzaná ženíchovi namiesto pravej mladuchy. Tento zvyk sa na Slovensku vyskytoval v rôznych častiach svadby – najčastejšie pri príchode ženícha po mladuchu na sobáš alebo po jej začepčení, teda vždy pred odovzdaním mladuchy ženíchovi. V spôsoboch maskovania boli prvky fašiangových masiek (vyvrátený kožuch, riečica, povrieslo, transvestizmus), zahalenie plachtou, rôzne imitácie venca mladuchy (zo slamy, šúpolia, žihľavy, cibule). Niekde sa predvádzali ženské práce (pradenie, mútenie masla), predmety (slamený snop), zvieratá (ovca, koza, kura). V súčasnosti je rozšírená imitácia tehotnej ženy či prespanky. Predvádzanie malo zvyčajne trojstupňovú gradáciu rôznych významov (stará – mladšia, škaredá – krajšia), pričom posledná bola pravá mladucha. Spôsob predvádzania mal dramatickú formu obsahujúcu žarty s erotickými prvkami v textoch i v správaní. Predpokladá sa, že pôvodným magickým účelom predvádzania falošnej mladuchy bolo oklamať zlé sily a ochrániť pred nimi mladý pár. V súčasnosti má tento stále živý svadobný zvyk najmä zábavné funkcie.

AutorKornélia Jakubíková

Literatúra

Luther, D.: Masky v svadobných obyčajoch. In: Slovenský národopis, roč.37, 1989, č.1-2, 164-176.

Preskočiť na obsah