striedavé hospodárenie

striedavé hospodárenie

striedavé hospodárenie 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

striedavé hospodárenie

najintenzívnejší spôsob obrábania poľnohospodárskej pôdy, pri ktorom sa v osevnom postupe nepočíta s úhorom. Zavedenie tohto systému hospodárenia na území Slovenska podmieňoval rad sociálno–ekonomických a technologických faktorov. Bolo to najmä zvyšovanie motivácie producentov poľnohospodárskych plodín súvisiace na jednej strane s trhovým dopytom, na druhej strane s rozpadom veľkorodiny, ktorý znamenal ďalšie drobenie poľnohospodárskej pôdy. Pri jej nízkych výmerách v jednotlivých hospodárstvach bolo nemysliteľné, aby celá jedna tretina polí ostala neobrobená. Predpokladom zavádzania striedavého hospodárenia boli tiež zlepšujúce sa technické podmienky na prípravu pôdy (manufaktúrne a továrensky vyrobené poľnohospodárske náradie, priemyselné hnojivá a zavádzanie nových plodín – krmovín a okopanín). Tieto faktory umožňovali prenechať ťažko prístupné polia na pasienky a ostatné obhospodarovať intenzívnejším poľnohospodárskym systémom. Tento vývin však neprebiehal na celom území Slovenska priamočiaro a rovnako. Ešte začiatkom 20. storočia so striedavým hospodárením, najmä v horských regiónoch, koexistovalo staršie trojpoľné hospodárenie i niektoré archaické systémy hospodárenia (žiarové hospodárenie, dvojpoľné hospodárenie).

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.
Urbancová, V.: Príčiny pretrvávania archaických poľnohospodárskych foriem v niektorých oblastiach Slovenska. In: Slovenský národopis, 8, 1960, 255-267.
Urbancová, V.: K problematike osevných postupov na Slovensku. In: Slovenský národopis, 18, 1970, 3-38.

Preskočiť na obsah