• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

striedavé hospodárenie

striedavé hospodárenie

striedavé hospodárenie 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

striedavé hospodárenie

najintenzívnejší spôsob obrábania poľnohospodárskej pôdy, pri ktorom sa v osevnom postupe nepočíta s úhorom. Zavedenie tohto systému hospodárenia na území Slovenska podmieňoval rad sociálno–ekonomických a technologických faktorov. Bolo to najmä zvyšovanie motivácie producentov poľnohospodárskych plodín súvisiace na jednej strane s trhovým dopytom, na druhej strane s rozpadom veľkorodiny, ktorý znamenal ďalšie drobenie poľnohospodárskej pôdy. Pri jej nízkych výmerách v jednotlivých hospodárstvach bolo nemysliteľné, aby celá jedna tretina polí ostala neobrobená. Predpokladom zavádzania striedavého hospodárenia boli tiež zlepšujúce sa technické podmienky na prípravu pôdy (manufaktúrne a továrensky vyrobené poľnohospodárske náradie, priemyselné hnojivá a zavádzanie nových plodín – krmovín a okopanín). Tieto faktory umožňovali prenechať ťažko prístupné polia na pasienky a ostatné obhospodarovať intenzívnejším poľnohospodárskym systémom. Tento vývin však neprebiehal na celom území Slovenska priamočiaro a rovnako. Ešte začiatkom 20. storočia so striedavým hospodárením, najmä v horských regiónoch, koexistovalo staršie trojpoľné hospodárenie i niektoré archaické systémy hospodárenia (žiarové hospodárenie, dvojpoľné hospodárenie).

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.
Urbancová, V.: Príčiny pretrvávania archaických poľnohospodárskych foriem v niektorých oblastiach Slovenska. In: Slovenský národopis, 8, 1960, 255-267.
Urbancová, V.: K problematike osevných postupov na Slovensku. In: Slovenský národopis, 18, 1970, 3-38.