• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

svadobní funkcionári

svadobní funkcionári

svadobní funkcionári 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

svadobní funkcionári

osoby poverené svadobnými rodinami vykonaním obradov a zvykov tradičnej svadby. Vystupovali ako zástupcovia oboch rodín mladomanželov, aj ako reprezentanti pohlavno-vekovej skupiny (dievok, žien, mládencov, mužov). Plnili organizačné, obradové a zábavné funkcie. Najvýznamnejší bol starejší, ktorý riadil priebeh celej svadby. Dôležitý bol aj družba (nazývaný prvý) ako zástupca ženícha i predstaviteľ mládeže. Zo strany mladuchy to bola starejšia a družica (nazývaná prvá) ako predstaviteľka slobodných dievok. Vybrané dievky a mládenci vo funkcii družbov a družíc tvorili svadobnú družinu. Svadobní funkcionári mali znaky svojej funkcie, ktoré ich odlišovali od ostatných svadobných hostí. Na pozývanie svadobných hostí bola funkcia zváča, o priebeh hostiny dbal hospodár (hofmistr, šafár, stolník, hajtman, čopnar), prevoz výbavy mali na starosti rúšnice (duchnárky, periniarky, skriniarky, košeliarky, suky) a čepčenie mladuchy zase čepiarky (zavijárky). Pozvanie za svadobného funkcionára sa považovalo za prejav spoločenského uznania a prestíže. V súčasnosti tieto funkcie strácajú na význame.

AutorKornélia Jakubíková

Literatúra

Jakubíková, K.: Pohlavná a veková stratifikácia v svadobných obyčajach na Slovensku. In: Slovenský národopis, roč. 38, 1990, č. 1-2, 19-27.
Komorovský, J.: Tradičná svadba u Slovanov. Bratislava 1976.