odzemok

odzemok

odzemok 800 594 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

odzemok

(hajduk, hajduch, hajdúsky tanec, kozák, kozačka, Poza bučky, valaský tanec, Jánošíkov tanec, zbojnícky)
mužský tanec starého štýlu s príznačnou drepovo-skokovou motivikou. Hlavnými interpretmi boli pastieri a valasi hornatých oblastí. Najstaršia zmienka je z roku 1514. Odzemky sú však staršie a viažu sa k vojenským, šľachtickým, zbojníckym a pastierskym tancom, aj k moreske. V 19. a 20. storočí sa na vidieku tancovali ako príležitostné, fyzicky náročné tance.
Odzemok je prevažne sólový, zriedkavejšie skupinový tanec po kruhu, vo dvojici alebo štvorici. Pestrá tanečná motivika s drepmi a skokmi sa používa najmä v sólovom odzemku. V skupinovej forme sa popri improvizačnom princípe uplatňuje aj jednotné tancovanie motívov, pričom sa striedajú oddychové a drepovo-skokové úseky. Často sa tancoval s valaškou, palicou, fokošom, sekerou, kosou, metlou, ale aj klobúkom alebo fľašou, ktoré umožňovali ukázať tanečnú obratnosť. Motívy odzemku (nie ako samostatný tanec) sa vyskytovali v betlehemských hrách a tanečno-motivické analógie nachádzame aj v niektorých mužských tancoch (ovči zdych), v mládeneckých tancoch a verbunkoch, v družbovskom tanci, ako aj v mužskom prejave niektorých párových tancov. Výnimočne ho tancovali aj ženy. Hudobný podklad tvorila najčastejšie pieseň Po valasky od zeme… v regionálnych obmenách (iba zriedkavo odlišné, napríklad na východe melódia blízka ukrajinským kozákom). Hudobný sprievod pozostáva z opakovania nápevu sláčikovou hudbou, harmonikou, v staršej podobe gajdami a píšťalkou.
Odzemok bol rozšírený na celom území, v priebehu 20. storočia zanikal najmä na južnom a západnom Slovensku. Vo vidieckom repertoári pretrvali do súčasnosti predovšetkým sólové formy ako príležitostné exhibície s menej náročnou motivikou. Uplatňuje sa najmä vo folklórnych kolektívoch.

Hajduky. Habovka (okr. Tvrdošín). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1980.
Hajduky. Habovka (okr. Tvrdošín). Vedecký archív ÚEt SAV, foto T. Szabó 1980.

AutorDana Kľučárová

Literatúra

Dúžek, S. – Garaj, B.: Slovenské ľudové tance a hudba na sklonku 20. storočia. Bratislava 2001.
Zálešák, C.: Ľudové tance na Slovensku. Bratislava: Vydavateľstvo Osveta, 1964.

Preskočiť na obsah