doplnkové zamestnanie

doplnkové zamestnanie

doplnkové zamestnanie 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

doplnkové zamestnanie

v tradičnom roľníckom spoločenstve zamestnanie mimo vlastného hospodárstva ako vedľajší zdroj príjmu. S témou doplnkových zamestnaní sa vyskytujú v odborných prácach termíny neroľnícke, mimoroľnícke, vedľajšie zamestnanie, dvojzamestnanosť, viaczamestnanosť, poloroľník a kovoroľníctvo. Vzťah medzi príjmami z roľníctva a z doplnkových zamestnaní sa vývinovo menil. Názov sa javí nejednoznačný v prípadoch, keď neroľnícke zamestnania nadobudli pre jednotlivcov funkciu hlavného príjmu a hlavného zamestnania. Viaczamestnanosť roľníctva sa prejavovala najviac v skupine vlastníkov pôdy do 5 ha a ich rodinných príslušníkov. Na Slovensku existovala už za feudalizmu, v období kapitalizmu mala masový charakter. Vzhľadom na odvetvovú situáciu trhu práce v predsocialistickom období medzi neroľníckymi zamestnaniami prevažovali robotnícke zamestnania v poľnohospodárstve, zamestnania vo forme podomového obchodu, domáckej výroby, drobných remesiel. Vzhľadom na nedostatok lokálnych pracovných príležitostí väčšina doplnkových zamestnaní bola založená na migrácii obyvateľstva. Následkom združstevňovania a poštátnenia poľnohospodárstva po 2. svetovej vojne príjmy zo súkromného obhospodarovania pôdy voči trvalému zamestnaniu v rôznych odvetviach hospodárstva znamenali väčšinou už len doplnok rodinného dôchodku. Pre príslušníkov skupín s dvojakou ekonomickou základňou, kde sa vyskytuje roľníctvo, sa začali používať odborné termíny: kovoroľníci, stavoroľníci, dopravoroľníci, úradníci–roľníci. Používanie termínu kovoroľníctvo však nie je jednotné, vyskytuje sa aj na označovanie kombinácie príjmov roľníctva a tradičných doplnkových zamestnaní.

AutorĽubica Falťanová

Literatúra

Pranda, A.: Príčiny vzniku doplnkových zamestnaní na Kysuciach. I. In: Slovenský národopis, roč. 13, 1965, č. 4, 431-479.
Pranda, A.: Príčiny vzniku doplnkových zamestnaní na Kysuciach. II. In: Slovenský národopis, roč. 14, 1966, č. 1, 3-64.
Pranda, A.: K problematike výskumu dvojitého zamestnania (tzv. kovoroľníctva). In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 1, 3-43.