poľnohospodársky robotník

poľnohospodársky robotník

poľnohospodársky robotník 800 565 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

poľnohospodársky robotník

príslušník sociálnej skupiny zamestnancov v poľnohospodárstve. V klasifikácii zamestnaneckej štruktúry mzdový pracovník v poľnohospodárstve, vykonávajúci pracovné úkony prevažne fyzického charakteru. Už feudálne panstvá využívali mzdové pracovné sily počas nárazových poľnohospodárskych prác v rastlinnej výrobe, na ukončenie ktorých poddaní nestačili v rámci poddanských povinností. Zrušením poddanstva sa pre pracovný trh uvoľnilo množstvo poľnohospodárskeho robotníctva, pochádzajúce najmä z radov bezzemkov a drobných roľníkov. V dôsledku agrárneho preľudnenia a nedostatku pracovných príležitostí v nepoľnohospodárskych odvetviach tvorili lacnú pracovnú silu prevažne na veľkostatkoch až do polovice 20. storočia. V skupine poľnohospodárskych robotníkov sa z pracovnoprávneho hľadiska rozlišovali kategórie: roční poľnohospodárski robotníci (deputátnici/sluhovia, bíreši), nádenníci (napsámoši, vyplácaní dennou mzdou, pochádzajúci z miestnej populácie), sezónni poľnohospodárski robotníci (spravidla prichádzajúci na veľkostatky zo vzdialených oblastí). Do polovice 20. storočia výrazne ovplyvňovali sociálnu štruktúru poľnohospodárskeho obyvateľstva. R. 1930 z celkového počtu ekonomicky aktívnych osôb v poľnohospodárstve sa hlásilo k samostatným roľníkom 287 836 osôb (55%), stálych robotníkov bolo 90 900 (17%) a za nádenníkov sa považovalo až 147 773 (28%) osôb. Kolektivizáciou poľnohospodárstva a vytvorením štátnych majetkov tradičné kategórie poľnohospodárskych robotníkov zanikli.

Ženy zo Záriečia na sezónnych poľnohospodárskych prácach v Dubnici nad Váhom počas žatvy. Donášanie vody na pole. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Autor neznámy
Ženy zo Záriečia na sezónnych poľnohospodárskych prácach v Dubnici nad Váhom počas žatvy. Donášanie vody na pole. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Autor neznámy

AutorĽubica Falťanová

Literatúra

Pranda, A.: Odchádzanie slovenských sezónnych robotníkov na poľnohospodárske práce. In: Slavistika – národopis. Bratislava 1970, 31-86.
Mlynárik, J.: Štrajkové boje na Slovensku. II. Zemerobotníci v rokoch 1919 - 1929. Bratislava 1961.
Bošková, E.: Niektoré poznatky zo života sezónnych poľnohospodárskych robotníkov v oblasti Žiaru nad Hronom. In: Slovenský národopis, roč. 9, 1961, č. 4, 420-432.

Preskočiť na obsah