domácka výroba

domácka výroba

domácka výroba 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

domácka výroba

zhotovovanie predmetov výrobcom v jeho obydlí na vlastné použitie alebo ako jeho hlavné, vedľajšie či doplnkové zamestnanie. Táto činnosť sa nazývala aj domáca alebo domácka práca, domáca alebo podomácka výroba, domáci, domácky alebo ľudový priemysel. Domácka výroba existovala na území Slovenska vo všetkých historických obdobiach. Domácki výrobcovia vyrábali produkty spočiatku na vlastnú potrebu. Zdokonaľovaním nástrojov, techniky i využívaním surovín zo svojho okolia vyrábali viac než spotrebovali a výrobky využívali na výmenu za iné. Zvykové právo umožňovalo domáckym výrobcom predávať na týždenných trhoch, čo využívali najmä mimo poľnohospodárskej sezóny. Niektorí výrobcovia sa zameriavali na špecializované služby panstvu a špecializované výrobky odpredával feudál. Najväčší význam mala domácka výroba v neskorom feudalizme, keď bolo najmä tkanie ľanového a konopného plátna i súkna v horských a podhorských oblastiach dôležitým zdrojom doplnkového zárobku. K špecializácii a zvýšenej produkcii domáckej výroby prispel vznik manufaktúr, pre ktoré v 18. a na začiatku 19. storočia podomácky pracovalo množstvo výrobcov v mestách a na vidieku. Najviac osôb zamestnávala textilná domácka výroba – tkáčstvo, čipkárstvo, výšivkárstvo. Ďalšími odvetviami boli: zhotovovanie predmetov z dreva v horských a podhorských oblastiach (výroba šindľov a dreveného uhlia) i na slovensko-moravskom pohraničí (výroba kuchynského riadu, poľnohospodárskeho náradia), z prútia a tráv, výroba hlineného riadu. Snahy uhorského štátu usmerniť domáckych výrobcov viedli v 80. rokoch 19. storočia k vzniku celoštátnych i regionálnych spolkov a družstiev. Najväčšou organizáciou, pôsobiacou na území Slovenska, bol spolok pre domácku výrobu Izabella (založený 1895). Začiatkom 20. storočia organizovali domáckych výrobcov Účastinná spoločnosť pre napomáhanie ľudového priemyslu Lipa v Martine (1909), Družstvo pre speňaženie domáceho ľudového priemyslu v Skalici (1910), výrobné družstvo Detva (1919), Spolok pre zveľaďovanie domáckej výroby (1939), po roku 1945 Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave.

AutorJasna Gaburová

Literatúra

Paličková–Pátková, J.: Ľudová výroba na Slovensku. Bratislava 1992.
Zaťko, P.: Domácka výroba najmä na Slovensku a Podkarpatskej Rusi. Bratislava – Praha 1931.