• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

pasienok

pasienok

pasienok 800 576 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

pasienok

(pašienka, pastva, paša)
trávnatá plocha používaná na pasenie hospodárskych zvierat. Pasienky možno na základe ich pôvodu deliť na prirodzené a umele. Prirodzenými pasienkami sú na Slovensku hole – pasienkové plochy nad pásmom lesov a kosodreviny, ktoré sa nachádzajú najmä na hrebeňoch Nízkych a Západných Tatier, Veľkej a Malej Fatry. Umelé pasienky vznikali postupným vyrúbovaním a klčovaním lesov, prípadne odvodňovaním vlhkým, neúrodných plôch v extravilánoch obcí. V období feudalizmu boli pasienky vo vlastníctve zemepánov, ktorí ich za dohovorených podmienok poskytovali poddanským obciam do kolektívneho užívania. Tento právny stav sa v období kapitalizmu zmenil – pôvodne celou obcou využívané pasienky prešli do kolektívneho spoluvlastníctva členov spolku bývalých urbarialistov. Po 1. svetovej vojne pribúdali v obciach i nové pasienkové plochy, ktoré boli v spoluvlastníctve pasienkového spolku. Organizáciu a rozsah využívania spoločných pasienkov určovalo vedenie príslušného spolku. Rozhodovalo hlavne o počtoch a druhoch hospodárskych zvierat, ktoré sa budú pásť na spoločných pasienkoch a za akých podmienok. Hole a menej kvalitné pasienky v odľahlejších častiach chotára slúžili zväčša na pasenie oviec, jaloviny, volov a koní, kvalitnejšie pasienky v blízkosti obce sa vyčleňovali na pasenie dojných kráv. V obciach s roztrúsenými sídlami (kopanice, lazy) boli pasienky aj v súkromnom vlastníctve jednotlivcov. Súčasťou pasienkov a lúk, predovšetkým v oblastiach s drevenou architektúrou, boli aj hospodárske stavby určené na uskladnenie sena a na prípadný chov hospodárskych zvierat (poľné stodoly na Horehroní, oborohy v karpatskej oblasti severovýchodného Slovenska, lúčne maštale v Boci, choľvarky a bačovy v oblasti Javorníkov a Kysúc). Tieto stavby mimo intravilánu obce mali zjednodušiť organizáciu chovu hospodárskych zvierat, ale i uchrániť úrodu sena pred prípadným požiarom roľníckej usadlosti.

Senníky na pasienkoch. Zborov nad Bystricou. Foto A. Pranda. Prevzaté z Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska
Senníky na pasienkoch. Zborov nad Bystricou. Foto A. Pranda. Prevzaté z Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska

AutorJán Podolák

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.