pastierstvo

pastierstvo

pastierstvo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

pastierstvo

extenzívny chov dobytka. Nižšia forma živočíšnej výroby než dobytkárstvo. Slovanské obyvateľstvo na území Slovenska chovalo hospodárske zvieratá v rámci dobytkárstva. V 6. storočí sa dostalo do styku s pastierskou kultúrou Avarov a v 9. storočí s pastierstvom Maďarov, čo ho však výrazne neovplyvnilo. Výrazný vplyv mala valaská kolonizácia, počas ktorej od 1. polovice 15. storočia na územie Slovenska prenikalo od východu obyvateľstvo, zaoberajúce sa salašníctvom – valaským spôsobom chovu oviec a kôz – a obsadzujúce nevyužité vyššie položené pasienky. Valasi sa na území Slovenska usádzali do 17. storočia. Okrem chovu a letného pasenia oviec i hovädzieho dobytka sa začali pod vplyvom miestnej agrárnej kultúry zaoberať aj pestovaním plodín. Salašníctvo spojené s rastlinnou produkciou sa stalo súčasťou dobytkárstva a stratilo charakter samostatného hospodárskeho systému, akým bolo v iných oblastiach Karpát. Pre pastierov-valachov, ktorí tvorili malú časť obyvateľstva, bolo pastierstvo síce hlavným zamestnaním (na Horehroní do 50. rokov 20. storočia), no často bolo dopĺňané aj inými činnosťami. V zime sa starali o dobytok v obci, vyrábali drevený riad, metly, stĺkali plte, pracovali ako furmani, drotári ap. Preto pastierstvo nemožno zaraďovať medzi hlavné zamestnania obyvateľov Slovenska v minulosti. Pastierstvom sa najčastejšie nazývalo zamestnanie pastierov dobytka v dobytkárstve a salašníctve. Ich hlavnou činnosťou bolo pasenie. Toto zamestnanie malo vplyv na spôsob ich života (bývanie, stravovanie, pastierske umenie). V niektorých zložkách pastierstva sa výrazne prejavoval vplyv karpatského salašníctva (špeciálny spôsob spracovania ovčieho mlieka na bryndzu, bisahy ako transportný prostriedok, názvy nástrojov na spracovanie mlieka ap.).

AutorJuraj Zajonc

Literatúra

Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4, 1965, 29-77.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko – Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.