• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

deputát

deputát

deputát 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

deputát

časť mzdy alebo platu vyplácaná v naturáliách. Uvádza sa najčastejšie v súvislosti so mzdami stálych poľnohospodárskych robotníkov na kapitalistických veľkostatkoch. S rozvojom ročných mzdových pracovných síl (deputátnikov) na poľnohospodárskych jednotkách po zrušení poddanstva sa vyvíjal i systém odmeňovania vo forme naturálií. Výška deputátu sa vývinovo menila. Rámcové kolektívne zmluvy medzi veľkostatkármi a poľnohospodárskymi robotníkmi vydávané po vytvorení 1. ČSR neodzrkadľujú reálny stav nominálnych a naturálnych miezd, nakoľko ich zamestnávatelia nedodržiavali, na základe čoho sa deputát na Slovensku lokálne a regionálne diferencoval. Hromadné rámcové zmluvy rozlišovali naturálne pôžitky podľa kategórií deputátnikov a iných zamestnancov (mesačníkov vyplácaných v mesačných intervaloch) a podľa oblastnej kategorizácie. Pre deputátnikov sa určili napr. v 1923 tieto naturálne pôžitky: byt, elektrická lampa alebo petrolej, palivové drevo, bírešom 1 liter mlieka denne, bírešským gazdom, dozorcom a remeselníkom 2 litre mlieka denne. Každý deputátnik mal právo držať dve prasnice, kačice a kurčatá. Deputátne pôžitky (drevo, obilie, petrolej) sa vydávali štvrťročne vopred. Bíreši obdržali napr. v 1. oblasti 85 korún mesačne a štvrťročne raž (200 kg), pšenicu (126 kg), jačmeň (75 kg), na celý rok 900 štvorcových siah role spolu so záhradou. Deputátnici – dozorcovia, kuriči, strojníci, remeselníci poberali vyššiu mesačnú peňažnú mzdu ako bíreši, výška mzdy v obilí a v pôde však bola v zásade rovnaká vo všetkých skupinách. Mesační poľnohospodárski robotníci a remeselníci dostávali okrem peňažnej mzdy palivové drevo tak ako bíreši, namiesto neho im mohlo byť vydané pole. Deputátom sa časom zvykla označovať aj naturálna mzda sezónnych poľnohospodárskych robotníkov a nádenníkov.

AutorĽubica Falťanová

Literatúra

Pranda, A.: Odchádzanie slovenských sezónnych robotníkov na poľnohospodárske práce. In: Slavistika – národopis. Bratislava 1970, 31-86.
Mlynárik, J.: Štrajkové boje na Slovensku. II. Zemerobotníci v rokoch 1919-1929.
Taliga, V.: Deputátnici na veľkostatku v 30. a 40. rokoch 20. storočia (na príklade Malých Vozokan a Tajnej). In: Slovenský národopis, roč. 51, 2003, č. 1, 51-72.