birmovka

birmovka

birmovka 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

birmovka

kresťanský cirkevný iniciačný obrad potvrdzujúci príslušnosť ku katolíckej cirkvi prijatú pri krste; sviatok kresťanskej dospelosti. Pozostáva z modlitby biskupa a pomazania čela birmovanca krizmou (zmesou olivového oleja a balzamu), ktorej sa pripisuje magická moc. Dieťa dostáva birmovné meno a jeho patrónmi sa stávajú birmovní rodičia. V prvotnokresťanských obciach krstili dospelých a birmovka nasledovala hneď po krste. Od čias, keď sa zaužívalo krstenie novorodencov, u rímskych katolíkov birmujú deti asi od dvanásteho roku veku, ktoré sa predtým zúčastnili prvého prijímania; birmovanci sú zároveň predstavovaní biskupovi. U pravoslávnych birmujú novorodencov hneď po krste a krstný rodič je obvykle aj birmovným rodičom. Birmovka sa v jednotlivých farnostiach koná hromadne. Obrad je zároveň rodinnou udalosťou, nasleduje po ňom slávnostné pohostenie a obdarovanie dieťaťa zo strany birmovných rodičov. U evanjelikov a. v. sa podobný obrad nazýva konfirmácia.

AutorZuzana Beňušková

Literatúra

Dobšinský, P.: Slovenské obyčaje, povery a čary. Bratislava 1993, 118.
Bagiová, M.- Paličková, J.: Rodinné zvyky. In: Čataj : vlastivedná monografia z príležitosti výročia prvej písomnej zmienky o obci. Zost. J. Podlesný. Kežmarok 1994, 121-131.
Findra, M.: Konfirmácia – malý historicko-teologický exkurz. In: Cirkevné listy, roč. 130, 2007, č. 5, 11-13.