• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

urbárska spoločnosť

urbárska spoločnosť

urbárska spoločnosť 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

urbárska spoločnosť

(urbariát, urbárske spoločenstvo, spolok bývalých urbarialistov, urbársky spolok)
samosprávne spoločenstvo roľníkov s podielovým vlastníctvom na bývalých zemepanských majetkoch. Po zákonnom zjednotení vzťahov medzi poddanými a zemepánmi (urbárska regulácia 1767) sa v úradných dokumentoch poddaní a želiari nazývali urbárskymi poddanými a pôda v ich užívaní urbárskou pôdou. Zrušením poddanstva sa poddaní roľníci stali vlastníkmi urbárskej pôdy (ornej pôdy, lúk v extraviláne, pôdy v intraviláne). Čo sa týka lesov a pasienkov, poddaní v nich mali do zrušenia poddanstva iba úžitkové práva. Na základe urbárskeho patentu z r. 1853 sa urbárskym poddaným začali vydeľovať časti zemepanských lesov a pasienkov, a to vo výške od dvoch do dvanástich jutár na jednu urbársku usadlosť. V záujme zachovania lesov vyšla r. 1871 úprava, podľa ktorej ostali spoločným majetkom a v r. 1894 bola navrhnutá organizačná forma tohto majetku. Bývalej urbárskej obci sa odporúčalo, aby utvorila majoritný spolok. Spolky vznikli vo väčšine obcí na Slovensku, kde nedošlo k reálnemu rozdeleniu majetkov. Urbariát vlastnil obyčajne lesy, pasienky, príp. lúky, polia, často mal i spoločné staviská, napr. pastiereň, kolibu a plemenné zvieratá, obyčajne býka. Organizoval spoločné pasenie hospodárskych zvierat (pasienkový spolok), rozdeľovanie úžitkov lesa (lesný spolok) a i. Urbárske spoločnosti pôsobili na Slovensku do r. 1958, keď boli zákonom zrušené. Po r. 1989 sa s reštitúciou pôvodných vlastníckych práv zákonne znovu upravujú i práva na poľnohospodársku i lesnú pôdu a urbárske spoločnosti sa obnovujú ako pozemkové spoločenstvá pod rôznymi názvami (napr. urbárske pozemkové spoločenstvo, lesné spoločenstvo, urbárske lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo atď.).

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

Apáthyová-Rusnáková, K., Stoličná, R.: Spoločenstvo obce a rodiny. In: Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry. Zostavila R. Stoličná. Bratislava 2000, 171-189.
Apáthyová-Rusnáková, Z.: Spoločenstvo dediny. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 62-65.
Mésároš, J.: Hospodársky vývin a sociálne postavenie slovenského ľudu v rokoch 1849 - 1867. In: Mésároš, J. a kolektív: Dejiny Slovenska. II. Od roku 1848 do roku 1900. Bratislava 1968.