spoločné práce

spoločné práce

spoločné práce 800 513 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

spoločné práce

aktivity spoločenstva ľudí (združených na príbuzenskom, teritoriálnom, hospodárskom, záujmovom a inom základe), vykonávané v prospech jednotlivca, rodiny či pre spoločný úžitok. Medzi spoločné práce patria činnosti zahrnuté pod pojem vzájomnej výpomoci (lúpanie kukurice, mlátenie, stavba domu ap.) a spoločné aktivity, organizované predstaviteľmi rôznych spoločenstiev, združení a spolkov (hospodárske práce na nerozdelenom majetku, stavba budov, úprava ciest, pasienkov ap.). Ich cieľom bolo poskytnúť pomoc, urýchliť priebeh práce, realizovať určitú činnosť v záujme všetkých členov spoločenstva či združenia. Spoločná účasť dávala priestor i zábave a posilňovala v účastníkoch vedomie spolupatričnosti (priadky, páračky). Spoločné práce sa vykonávali dobrovoľne a bezplatne. Nepatrila k nim činnosť, za ktorú sa zjednávala mzda či iná forma odmeny. V širšom zmysle patrili medzi ne i svojpomocné aktivity. Organizovali a riadili ich volení predstavitelia či poverení členovia inštitúcií, spolkov, združení. Časom sa vyvinuli špecifické postupy: podiel práce a forma účasti sa prispôsobovali početnosti rodín, ich majetkovým pomerom, vybaveniu hospodárstva (napríklad chudobnejší robili manuálnu prácu, gazdovia pracovali s poťahom, počet odpracovaných dní sa riadil veľkosťou vlastníctva v spolku, vdovy, osamelí a telesne postihnutí ľudia boli od účasti oslobodení atď.). Každá lokalita mala systém spoločných prác prispôsobený svojim pomerom. Vedenie obce organizovalo obecné spoločné práce pri stavbe a údržbe obecných ciest, chotárnych znakov, mostov, budov, zbere krmiva pre plemenné býky, pomocnom strážení obce a podobne. Urbársky spolok riadil spoločnú ťažbu dreva, udržiavanie a vysádzanie lesa, čistenie pasienkov a studničiek, opravu poľných ciest. Podobne sa vykonávali spoločné práce v pasienkových spolkoch, cirkevnej obci či profesijných zoskupeniach.

Ženy pri spoločnom páraní peria. Budmerice (okr. Pezinok), 50. roky 20. storočia. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava
Ženy pri spoločnom páraní peria. Budmerice (okr. Pezinok), 50. roky 20. storočia. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava

AutorZita Škovierová

Literatúra

Podolák, J.: Poľnohospodárstvo. In: Banícka dedina Žakarovce. Bratislava 1956, 63-122.
Škovierová, Z.: Tradičné pracovné a sociálne aktivity v kontexte s prírodným prostredím. In: Acta environmentalica Universitatis Comenianae, Vol. 6, Bratislava 1996, 89-95.

Preskočiť na obsah