• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

rodina

rodina

rodina 800 557 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

rodina

malá biosociálna jednotka, zložená z jednotlivcov, ktorých spájajú zväzky manželstva, príbuzenstva či adopcie. Základom sú vzťahy medzi manželmi, rodičmi a deťmi, súrodencami. Znakom existencie tradičnej rodiny je spoločná koordinácia bývania, stravovania, sviatkovania, deľby práce, správy a delenia majetku. Z funkcií rodiny sú najdôležitejšie: reprodukčná, ochranná, regeneračná, výchovná, ekonomická a socializačná. Počas historického vývoja sa menili zdroje obživy, a tým aj štruktúra rodiny. Dochádzalo k sústavnému zmenšovaniu počtu členov aj generácií až na ďalej neredukované jadro manželského páru. V mestách a v poslednej dobe aj na vidieku sa stále viac presadzuje rozptýlená (disperzná) rodina, ktorej generácie žijú sídelne oddelene, ale navzájom sa pravidelne navštevujú a kooperujú (opatera starých a chorých členov, pomoc pri výchove detí, ekonomická výpomoc). Z hľadiska vnútornej štruktúry sa autoritatívna (patriarchálna) rodina postupne menila na partnerskú, pre ktorú je charakteristická rovnoprávnosť pohlaví a generácií a vzájomná zastupiteľnosť členov. Spoločenské vedy systematicky skúmajú rodinu od polovice 19. storočia (J. Bachofen, F. Le Play, L. Morgan, F. Engels, S. Freud). V 20. storočí vznikli analytické a syntetické práce z mestského aj vidieckeho prostredia (M. Meadová, E. Pfeilová, I. Weber-Kellermanová, G. P. Murdock, S. De Beauvire, A. Ch. Kinsley). Na Slovensku sa počiatočný záujem o veľkorodinu (K. Kadlec, J. Pekař, J. L. Píč) presunul na iné aspekty rodiny v dedinskom a mestskom prostredí: príbuzenstvo, kmotrovstvo, jednodetnosť, štruktúra a formy rodiny, socializácia, morálka a výchova, postavenie ženy (J. Barátová, M. Botíková, P. Salner, S. Švecová).

Roľnícka rodina. Budmerice, 1910. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava
Roľnícka rodina. Budmerice, 1910. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava

AutorPeter Salner

Literatúra

Botíková, M. – Švecová, S. – Jakubíková, K.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1997.