• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia
  Folklórne kolektívy
  Podujatia
  Výrobcovia

potravné družstvo

potravné družstvo

potravné družstvo 800 477 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

potravné družstvo

typ družstva spotrebiteľov s funkciou zásobovania obyvateľstva spotrebným tovarom. Potravné družstvá predstavovali početne najsilnejšiu družstevnú organizáciu a základný typ v družstevnom obchode. Zakladali sa na vidieku a v malých mestách. Hlavným cieľom potravného družstevníctva bolo zriaďovať obchody s potravinami a miešaným tovarom. Prvé potravné družstvo vzniklo r. 1869 v Revúcej. Prví iniciátori založenia a zväčša zároveň členovia predstavenstva patrili obvykle k predstaviteľom miestnej inteligencie. K intenzívnemu zakladaniu potravných družstiev došlo po vzniku Československa, keď sa na Slovensku ich počet z 595 r. 1918 zvýšil na 818 r. 1925. Členstvo sa získavalo nízkymi vkladmi (napr. 20 korún), príp. viacerých podielov. K výhodám členstva patrilo finančné zvýhodňovanie 2–3% úrokom z peňažnej hodnoty celoročného nákupu. Jeho hodnoty sa zaznamenávali v členskej (nákupnej) knižke. Napriek tomu, že potravné družstvá postupne ovládol obchodný kapitál a ich demokracia sa oslabovala, pripisujú sa im viaceré pozitívne úlohy v rozvoji vidieka. Potravné družstvá spočiatku umiestňovali predajne v odkúpených obchodoch, najímaných miestnostiach ap., postupne však investovali do družstevných kultúrnych domov. K ich vybaveniu patrila obvykle predajňa, hostinec, kancelárie, knižnica, sklad a sála s javiskom. Finančne podporovali miestne školstvo a cirkev. Od roku 1934 zásobovanie obchodov potravných družstiev uskutočňovalo Nákupné ústredie potravných družstiev (Nupod). Pri zjednotení všetkých typov družstiev bolo r. 1953 utvorených 679 dedinských spotrebných družstiev. Roku 1965 sa transformovali a vznikli družstvá s názvom Jednota.

Budova potravného družstva v Červenom Hrádku (okr. Nitra) založeného v r. 1927. Prevzaté: Prevzaté: F. Houdek
Budova potravného družstva v Červenom Hrádku (okr. Nitra) založeného v r. 1927. Prevzaté: Prevzaté: F. Houdek

AutorĽubica Falťanová

Literatúra

Milov, M. J.: Slovenské družstevníctvo v prehľade. Bratislava 1947.
Houdek, F.: Družstevné budovanie. Bratislava 1942.