potravné družstvo

potravné družstvo

potravné družstvo 800 477 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

potravné družstvo

typ družstva spotrebiteľov s funkciou zásobovania obyvateľstva spotrebným tovarom. Potravné družstvá predstavovali početne najsilnejšiu družstevnú organizáciu a základný typ v družstevnom obchode. Zakladali sa na vidieku a v malých mestách. Hlavným cieľom potravného družstevníctva bolo zriaďovať obchody s potravinami a miešaným tovarom. Prvé potravné družstvo vzniklo r. 1869 v Revúcej. Prví iniciátori založenia a zväčša zároveň členovia predstavenstva patrili obvykle k predstaviteľom miestnej inteligencie. K intenzívnemu zakladaniu potravných družstiev došlo po vzniku Československa, keď sa na Slovensku ich počet z 595 r. 1918 zvýšil na 818 r. 1925. Členstvo sa získavalo nízkymi vkladmi (napr. 20 korún), príp. viacerých podielov. K výhodám členstva patrilo finančné zvýhodňovanie 2–3% úrokom z peňažnej hodnoty celoročného nákupu. Jeho hodnoty sa zaznamenávali v členskej (nákupnej) knižke. Napriek tomu, že potravné družstvá postupne ovládol obchodný kapitál a ich demokracia sa oslabovala, pripisujú sa im viaceré pozitívne úlohy v rozvoji vidieka. Potravné družstvá spočiatku umiestňovali predajne v odkúpených obchodoch, najímaných miestnostiach ap., postupne však investovali do družstevných kultúrnych domov. K ich vybaveniu patrila obvykle predajňa, hostinec, kancelárie, knižnica, sklad a sála s javiskom. Finančne podporovali miestne školstvo a cirkev. Od roku 1934 zásobovanie obchodov potravných družstiev uskutočňovalo Nákupné ústredie potravných družstiev (Nupod). Pri zjednotení všetkých typov družstiev bolo r. 1953 utvorených 679 dedinských spotrebných družstiev. Roku 1965 sa transformovali a vznikli družstvá s názvom Jednota.

Budova potravného družstva v Červenom Hrádku (okr. Nitra) založeného v r. 1927. Prevzaté: Prevzaté: F. Houdek – M. Milov: Žena v družstevníctve. Bratislava 1944.
Budova potravného družstva v Červenom Hrádku (okr. Nitra) založeného v r. 1927. Prevzaté: Prevzaté: F. Houdek – M. Milov: Žena v družstevníctve. Bratislava 1944.

AutorĽubica Falťanová

Literatúra

Milov, M. J.: Slovenské družstevníctvo v prehľade. Bratislava 1947.
Houdek, F.: Družstevné budovanie. Bratislava 1942.

Preskočiť na obsah