• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

obecná samospráva

obecná samospráva

obecná samospráva 800 458 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

obecná samospráva

lokálna forma verejnej správy. Systém spravovania obce prostredníctvom občanmi volených miestnych zástupcov (richtára – starostu, obecného predstavenstva – obecného zastupiteľstva). Obecná samospráva sa postupne rozširovala vo feudalizme s udeľovaním privilégií a výsad sídlam: možnosť voľby vlastných samosprávnych orgánov (richtára a poslancov/prísažných), tvorby vlastných rozpočtov z miestnych odvodov ap. Korene samosprávy boli späté so zvykovým právom a vrchnosť ich šírila podľa rozličných vzorov. Až zrušením poddanstva v roku 1848 sa zákonne otvorila cesta k budovaniu jednotnej obecnej správy v krajine a súčasťou ústavy sú priznané práva obciam ako základ ich samosprávnosti. Po roku 1918 novými legislatívnymi úpravami dochádza na úrovni sídla k vytvoreniu dvoch kompetenčných sfér, a to pôvodnej samosprávnej, ktorá sa zužuje na administratívu a niektoré hospodárske záležitosti, a štátnu, reprezentovanú sídelným notárskym úradom s pomerne silným právnym postavením voči obecnému zastupiteľstvu. V období po 2. svetovej vojne pôsobiace miestne národné výbory ako správne jednotky mali len delegované niektoré právomoci a boli prakticky súčasťou systému štátnej správy. Neexistoval majetok obcí, obce neboli právnymi subjektmi (tými boli národné výbory). V obciach sa však zachovali črty kooperácie správnych, ekonomických a záujmových subjektov, podporujúce komunitný život. S nástupom nového spoločensko-politického systému po r. 1989 sa samosprávny systém spravovania obcí obnovil zákonom o obecnom zriadení z r. 1990. Podľa platnej legislatívy sú obce právnickými osobami, ktoré vlastnia majetok, majú svoj rozpočet, personálnu a finančnú nezávislosť, môžu podnikať, vyberať miestne dane a poplatky, zúčastňovať sa medzinárodnej, cezhraničnej a vnútroštátnej spolupráce.

Obecné zastupitelstvo a zamestnanci v Lábe z roku 1907. Archív Ústavu etnologie SAV Bratislava.
Obecné zastupitelstvo a zamestnanci v Lábe z roku 1907. Archív Ústavu etnologie SAV Bratislava.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

Nižňanský, V.: Verejná správa na Slovensku. Bratislava 2005.
Nižňanský, V.: Decentralizácia na Slovensku. Bratislava 2005.
Apáthyová-Rusnáková, Z.: Spoločenstvo dediny. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 62-65.