• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Slovenský posunkový jazyk

Slovenský posunkový jazyk

Slovenský posunkový jazyk 3000 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Slovenský posunkový jazyk je jazykom spoločenstva slovenských Nepočujúcich[1] s jedinečným historickým vývinom a predstavuje významnú kultúrnu hodnotu Slovenska. Jazykové prvky, pomenovania, slovotvorba, ale aj gramatické kategórie posunkového jazyka sú špecificky spojené s geografickým priestorom Slovenska. Túto skutočnosť potvrdzuje fakt, že neexistuje celosvetovo používaný univerzálny posunkový jazyk. Slovenský posunkový jazyk sa objavil už začiatkom tridsiatych rokoch 19. storočia v Bratislave, v škole pre sluchovo postihnutých, kde boli nepočujúci žiaci sústredení a ktorá mala veľký vplyv na rozvoj slovenského posunkového jazyka a kultúry Nepočujúcich. Nepočujúci si sami zakladali rôzne kluby a spolky, aby sa mohli stretávať a navzájom komunikovať v slovenskom posunkovom jazyku, ktorý je ich materinským jazykom. Súčasná podoba kultúry Nepočujúcich na Slovensku je odovzdávaná v rámci komunity i mimo nej nepočujúcimi umelcami alebo umelcami, ktorí sa venujú tejto kultúre. Vznikajú filmy v slovenskom posunkovom jazyku, maľby zobrazujúce posunky, existujú divadelné zoskupenia používajúce slovenský posunkový jazyk, piesne, poézia, vtipy v slovenskom posunkovom jazyku. Posunkový jazyk je nielen dorozumievacím prostriedkom, ale hlavne šíriteľom slovenských tradícií, obyčajov, hodnôt, viery prenášaných z generácie na generáciu, čím sa stáva najvýznamnejším komunikačným nástrojom Nepočujúcich a nositeľom ich kultúrneho dedičstva, s ktorým sa Nepočujúci identifikujú. Kultúrna hodnota posunkového jazyka však ďaleko presahuje spoločenstvo Nepočujúcich.

[1] V texte rešpektujeme názov, ako ho používajú členovia a členky komunity nositeľov.

Video
Predkladateľ
Slovenský zväz nepočujúcich
Rok zápisu
2018
Certifikát číslo
CTLK-RZNKD-2018/006

   

Galéria