Živé dedičstvo a vzdelávanie

Živé dedičstvo a vzdelávanie

Živé dedičstvo a vzdelávanie 2560 966 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

24. septembra 2021 zorganizovalo Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, SĽUK v spolupráci s Oddelením živého dedičstva, UNESCO prvý online webinár venovaný vzdelávaniu s názvom „Živé dedičstvo a vzdelávanie“. Webinár vychádzal z pilotného projektu UNESCO a EÚ s názvom „Zapojenie mládeže do inkluzívnej a udržateľnej Európy: Zvyšovanie povedomia o nehmotnom kultúrnom dedičstve a učenie sa o ňom na európskych školách“. Viac o projekte sa dočítate tu: https://ich.unesco.org/en/engaging-youth-for-an-inclusive-and-sustainable-europe-01051

Webinár prebiehal v slovenskom a českom jazyku a odborne ho viedla Ľubica Voľanská (CTĽK pri SĽUKu a Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV), ktorá v úvode webinára predstavila účastníkom UNESCO Dohovor 2003 na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva a oboznámila ich s pojmami ako živé dedičstvo či nehmotné kultúrne dedičstvo. O konkrétnych krokoch v rámci implementácie Dohovoru 2003 na Slovensku a v Čechách krátko informovali Barbora Morongová z Odboru nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúry znevýhodnených skupín na MK SR a Magdalena Maňáková z Národního ústavu lidové kultury v Strážnici.

Hlavnou lektorkou webinára bola Helena Drobná, regionálna referentka pre Európu z Oddelenia živého dedičstva UNESCO, ktorá prezentovala hlavnú myšlienku a vízie celého projektu UNESCO a EÚ, za ktorý zodpovedá. Predstavila účastníkom súbor praktických materiálov pre učiteľov s návodom na to, ako živé dedičstvo krok po kroku úspešne včleniť do vyučovania.

Na pilotnom projekte UNESCO a EÚ sa zúčastnili aj dve učiteľky z Česka a Slovenska, ktoré na seminári prezentovali svoje skúsenosti s využívaním živého dedičstva vo vzdelávacom procese. Markéta Kubíková z Gymnázia Ivana Olbrachta v Semilech používa živé dedičstvo na hodinách anglického jazyka a na seminári prezentovala aktivitu, ktorá v projekte vznikla a je spojená s tradíciou Masopustu v ČR. Lucia Dovalová zo ZŠ a MŠ v Badíne využíva tradíciu a poznatky spojené s výrobou modrotlače v rámci hodín chémie a už niekoľko rokov vedie na škole úspešný chemický krúžok Kremík, kde prepája živé dedičstvo práve s chémiou a výtvarnou výchovou.

V rámci diskusie okrem učiteliek rôznych škôl vystúpil so svojim príspevkom Vladimír Kyseľ z Centra pre tradičnú ľudovú kultúru (CTĽK), ktorý informoval o aktivitách CTĽK súvisiacich s podporou tradičnej ľudovej kultúry ako súčasti regionálnej výchovy na školách. Ďalší vstup do diskusie priniesla Jana Ambrózová z Katedry etnológie a folkloristiky, FF UKF v Nitre, ktorá predstavila nový projekt prípravy edukatívnych materiálov pre žiakov ZŠ pod názvom „Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra zodpovedne“. Záverečný príspevok patril Magdalene Maňákovej, ktorá prezentovala český projekt na podporu vzdelávania a živého dedičstva „Tady jsme doma – Regionální folklor do škol“.

Záverečné slovo a poďakovanie účastníkom a lektorom patrilo generálnemu riaditeľovi SĽUKu Jurajovi Hamarovi.

Uvedomujúc si dôležitosť zvyšovania povedomia o nehmotnom kultúrnom dedičstve medzi deťmi a mládežou sme sa webinárom pokúsili priniesť balík informácií a praktických ukážok, ktoré môžu byť nápomocné pri hľadaní návodu, ako sprostredkovať a priblížiť deťom živé dedičstvo na vyučovaní. Podarilo sa to najmä vďaka spolupráci s našou externou kolegyňou Ľubicou Voľanskou a Helenou Drobnou z UNESCO, vďaka ktorej sme mohli mať informácie v slovenskom jazyku priamo z prvej ruky.

Webinár priniesol množstvo inšpiratívnych podnetov ako pre samotných účastníkov, tak i pre prednášajúcich a organizátorov, prispel k vzájomnej informovanosti o aktivitách a množstve projektov, ktoré v oblasti vzdelávania existujú a vznikajú. Práve prepojenie jednotlivcov, učiteľov, kultúrno-osvetových pracovníkov a inštitúcií venujúcich sa prepájaniu živého dedičstva so vzdelávaním, vzájomné zdieľanie skúseností v tejto oblasti a nadviazanie nových kontaktov bolo jednou z hlavných myšlienok tohto webinára.

 

Videozáznam z webinára si môžete pozrieť tu:

Preskočiť na obsah