Sympózium na podujatí FOLK EXPO Slovakia 2017

Sympózium na podujatí FOLK EXPO Slovakia 2017

Sympózium na podujatí FOLK EXPO Slovakia 2017 2997 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Všetkým, ktorí sa zaujímajú o uchovávanie a sprístupňovanie tradičnej ľudovej kultúry! Prednedávnom sme zverejnili informáciu o podujatí FolkExpo Slovakia, ktoré sa uskutoční v dňoch 9.-10. júna 2017 v exteriéroch aj interiéroch SĽUK-u, v Bratislave-Rusovciach.

Súčasťou podujatia bude aj sympózium na tému:

UCHOVÁVANIE A SPRÍSTUPŇOVANIE TRADIČNEJ ĽUDOVEJ KULTÚRY V SÚČASNOSTI

Miesto: Slovenský ľudový umelecký kolektív

Termín: 9. júna 2017

Sympózium sa bude konať pri príležitosti 10. výročia schválenia vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Popri prihlásených príspevkoch bude jeho súčasťou aj odpočet doterajšej realizácie úloh vyplývajúcich z koncepcie zo strany Centra pre tradičnú ľudovú kultúru a sprístupnenie Fondu tradičnej ľudovej kultúry. (Fond tradičnej ľudovej kultúry je jedným z elektronických prostriedkov na sprístupnenie informácií o regionálnych a lokálnych podobách tradičnej ľudovej kultúry).

Niekoľko ukážok, ktoré sú drobným zlomkom obsahu, ktorý bude fond predstavovať, nájdete na Fond TĽK prípadne na Video TĽK.

Základné informácie o sympóziu

V auguste 2017 uplynie 10 rokov od schválenia vládnej Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Pri tejto príležitosti usporiadajú organizátori Ministerstvo kultúry SR, SĽUK – Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru a Ústav etnológie SAV sympózium, ktoré má zmapovať výsledky doterajšej implementácie koncepcie. V súvislosti s tým oslovujeme rezorty a konkrétne inštitúcie, ktoré boli v koncepcii priamo zainteresované, ale aj ďalšie, aby sme získali prehľad, do akej miery koncepcia oslovila širšiu odbornú verejnosť a do akej miery prispela k celkovej starostlivosti o TĽK. Obsahom sympózia nebude len odpočet implementácie úloh vyplývajúcich z koncepcie, ale aj ďalšie aktivity, ktoré prispeli k zachovaniu, propagovaniu a popularizovaniu tradičnej ľudovej kultúry.

Tematické okruhy

Výchova a vzdelávanie
Poznatky a praktické skúsenosti s využitím tradičnej ľudovej kultúry vo vyučovacom procese

Dokumentácia tradičnej ľudovej kultúry
Výskum, zaznamenávanie a sprístupňovanie prvkov tradičnej ľudovej kultúry: internet, webové prezentácie, ďalšie on-line spôsoby, aktivity, podujatia

Reprezentatívne zoznamy nehmotného kultúrneho dedičstva
Čo prinieslo zavedenie národných zoznamov; využitie v praxi, vplyv na zapísané prvky…

Vydavateľská činnosť
Zaujímavé vydavateľské projekty v predchádzajúcich 10 rokoch

Využitie tradičnej ľudovej kultúry v živote obcí a miest
Zaujímavé príklady využitia lokálnych a regionálnych podôb TĽK

Dokumentácia TĽK ako východisko pre scénickú produkciu folklóru

Starostlivosť o uchovanie živej tradície

Podujatia, výchovno-vzdelávacie aktivity, živé sprostredkovanie tradičných aktivít a pod.

 


 

Ak máte záujem zúčastniť sa sympózia, či už ako pozorovateľ alebo ako prednášajúci, prosím vyplňte prihlášku a zašlite na adresu katarina.riedlova@sluk.sk

PRIHLÁŠKA NA ODBORNÉ SYMPÓZIUM

Preskočiť na obsah