• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

salašný spolok

salašný spolok

salašný spolok 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

salašný spolok

(ovčiarsky spolok, košiarny spolok, salašnícky spolok, salaš)
dobrovoľné združenie chovateľov oviec utvorené s úmyslom spoločne hospodáriť. V obciach s menším počtom oviec sa zriaďoval iba jeden obecný salaš a salašný spolok obyčajne býval súčasťou spolku bývalých urbarialistov. Tam, kde bolo viac salašov, každý z nich hospodáril v réžii vlastného salašného spolku. Tie sa obyčajne utvárali podľa miestnych častí dediny (horný a dolný salaš, vyšný a nižný košiar ), podľa ulíc alebo osád. Salašný spolok sa zriaďoval na výročnej schôdzi členov (miešalníci), ktorá sa konala buď pri záverečnom účtovaní s bačom, na konci pastevnej sezóny, alebo v inom tradične ustálenom termíne v zimnom období (na Štefana, na Nový rok, na fašiangy). Väčšina salašných spolkov sa riadila nepísanými, ale dodržiavanými zásadami obyčajového práva. Len obce s mimoriadnym významom ovčiarstva mali písané stanovy, ktoré obsahovali všetky potrebné zásady spoločného hospodárenia. K základným právam členov spolku patrilo: vyháňanie oviec do spoločného stáda, poberanie dohodnutej časti z produkcie syra svojich oviec, spolurozhodovanie o hospodárení salaša, voľba funkcionárov a baču a právo byť volený do funkcie. K povinnostiam členov patrila starostlivosť o pastevné plochy, salašné stavebné objekty a zabezpečovanie potrebných podmienok pre prácu salaša (doprava salašného inventára). Na čele spolku stál volený predseda (salašník, košiarnik). Princípmi spoločného hospodárenia, mierou podnikateľskej morálky, ale najmä dosahovanými výsledkami patrili salašné spolky k najrozvinutejším hospodárskym organizáciám na slovenskom vidieku v predvojnovom období.

AutorJán Podolák

Literatúra

Podolák, J.: Tradičné ovčiarstvo na Slovensku. Bratislava 1982.
Urbancová, V.: Poľnohospodárstvo a chov dobytka. In: Slovensko - Ľud II. časť. Bratislava 1975, 755-800.