prielohové hospodárenie

prielohové hospodárenie

prielohové hospodárenie 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

prielohové hospodárenie

cyklický extenzívny spôsob obrábania pôdy. Jeho staršou formou bolo nepravidelné prielohové hospodárenie, pri ktorom sa pôda využívala 3–6 rokov, pokiaľ sa nevyčerpala jej prirodzená úrodnosť. Obrábanie novej pôdy súviselo obyčajne so zmenou sídla. Pravidelné prielohové hospodárenie súvisí so stabilným sídlom, kde sa cyklicky využívala okolitá pôda. Tejto forme zodpovedala prevaha pestovania jarín, najmä prosa, ktorým sa v odpočinutej pôde darilo najlepšie. Takáto extenzívna poľnohospodárska výroba si vyžadovala menej osiva a menej trpela neúrodami a chorobami pestovaných plodín. Jej nevýhodou však bolo, že na veľkých plochách pôdy uživila málo ľudí, lebo sa obsievala len jej jedna desatina až jedna dvadsatina. História agrárnej kultúry na Slovensku dokladá návraty k prielohovému hospodáreniu vždy v časoch, keď sa zhoršili sociálno-ekonomické podmienky obyvateľstva, napríklad v 13. storočí po vpáde Tatárov, a najmä v 16. storočí po plienení južného Slovenska Turkami. Etnografické pramene dokladajú tento spôsob hospodárenia na Slovensku ešte aj v 20. storočí, keď existovalo popri trojpoľnom hospodárení na poliach veľmi vzdialených od sídla, prípadne pri nedostatku lúk a pasienkov, keď sa prielohy (pôda, ktorá sa nechala viac ako dva roky zatrávnená) kosili a spásali dobytkom. Častým dôvodom pretrvávania prielohov bol aj nedostatok pracovných síl a záprahu.

AutorPeter Slavkovský

Literatúra

Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Podolák, J.: Pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat na Slovensku od polovice 19. do polovice 20. storočia. In: Agrikultúra 4/1965, 29-77.
Slavkovský, P.: Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase. Bratislava 2002.

Preskočiť na obsah