• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

obyčajové právo

obyčajové právo

obyčajové právo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

obyčajové právo

(zvykové právo)
súbor noriem tvoriacich právny poriadok. Ich záväznosť sa prejavovala v ustálených obyčajoch. V období feudalizmu obyčajové právo na Slovensku prevažovalo nad právom zákonodarným. Určitú právnu jednotu vo feudálnom Uhorsku regulovali kráľovské, neskôr miestodržiteľské nariadenia k pôsobnosti rôznych okruhov práv, právu tvoriť právo (štatúty). Do pôsobnosti cirkevného práva patrilo cirkevné právo; právo zemianstva zahrnovalo Tripartitum, Quadripartitum malo zabezpečiť práva vyššej šľachty. Diferenciácia práva bola daná tiež mestskými a kolonizačnými právami. Právo poddaných vyjadrovalo miestne obyčajové právo, nepísané alebo čiastočne spísané v urbároch. Po roku 1848 sa v Uhorsku množili občianske a správne zákony s celoštátnou pôsobnosťou, ale obyčajové právo si naďalej udržiavalo význam v oblasti súkromného práva a čiastočne i územnej a obecnej samosprávy. Napriek snahám o unifikáciu práva za 1. ČSR sa právne zjednotenie nie vždy darilo a zákonné právo na Slovensku nenahradilo úplne obyčajové právo. Až po 2. svetovej vojne vznikajúce zákonodarstvo odstránilo zvyšky obyčajového práva. Napriek tomu v ľudovom právnom vedomí dlho pôsobila stará právna tradícia naďalej. V prípadoch, ktoré nezahrnoval zákon, prežívali rôzne zvyky obyčajového práva ako úzus, najmä na vidieku (starostlivosť rodičov o dcérsku, synovskú výbavu, povinnosť rodičov vystrojiť deťom primeranú svadbu, dochovať rodičov a po ich pohrebe usporiadať kar, pri svojpomoci ap.). V susedskom práve sa udržiavalo pravidlo stavania plota, právo vstupu do domu pri výkone výročných zvykov. V dedinskej obecnej správe sa využívalo zvykové právo poradia v službe celku (hrobár, nočný strážnik a i.). Ako prejavy dodržiavania noriem obyčajového práva fungujú aj zvyklosti spoločenského styku.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Pozri aj
Literatúra

Luby, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava 1946.
Luby, Š.: Obyčajové právo a súdna prax. Bratislava 1939.