• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

gazdovský spolok

gazdovský spolok

gazdovský spolok 800 427 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

gazdovský spolok

prvý typ úverového družstva. Založeniu družstva S. Jurkovičom v Sobotišti (1845) pod názvom Spolok gazdovský na Slovensku sa pripisuje začiatok oficiálneho družstevného hnutia na Slovensku. Zásluhou predstaviteľov miestnej inteligencie vznikali gazdovské spolky i v iných lokalitách, ale ich ďalší rozvoj zabrzdili najmä revolučné roky 1848 – 1849. Pôvodný význam družstevného hnutia spočíval v dosiahnutí ochrany a povznesenia ekonomickej a sociálnej úrovne širokých vrstiev obyvateľstva formou svojpomoci. Gazdovský spolok v Sobotišti získaval členov nízkymi vstupnými podielmi (1 podiel 30 grajciarov) a pravidelnými vkladmi (1 grajciar – 3 groše týždenne na vkladnú knižku). Poskytovanie úveru (i nečlenom) z ich vlastných vkladov pri 6% úrokovej sadzbe malo byť ochranou proti úžerníckemu úroku, aký pri málo rozvinutom štátnom peňažníctve miestami požadovali krčmári a obchodníci. Obnos s dividendami dostali členovia až po uplynutí doby trvania spolku (6 rokov). Okrem toho, že gazdovský spolok viedol členov k sporivosti, podporoval boj proti alkoholizmu – neposkytoval úver na splatenie dlhov v krčme. Časť zisku sa venovala na kultúrnu činnosť. Pôsobil na rozširovanie vzdelania členov; každý člen mal navštevovať nedeľnú školu. K oživeniu zakladania peňažných družstiev, známych ako vzájomné pomocnice, pomocné či vzájomné pokladnice, na Slovensku došlo po rakúsko-uhorskom vyrovnaní. Prvá pomocnica pôsobila od r. 1867 vo Veľkej Revúcej. Zákonom z r. 1875 sa zaviedol pre družstevné peňažné ústavy názov úverové družstvo. Ústavy úverovej sústavy, založené na družstevných princípoch, sa obohatili za 1. ČSR o roľnícke vzájomné pokladnice, sporiteľne ap. Ciele, funkcie a organizačné prvky gazdovského spolku boli v zásade obsiahnuté v stanovách peňažných družstiev až do r. 1948, keď boli znárodnené.

Družstevný dom v Sološnici (okr. Senica) vybudovaný v r. 1927. Okrem výčapnej, obchodnej, kultúrnej, skladištnej miestnosti, bytu pre vedúceho obchodu a hosťovskej izby mal aj miestnosť pre úverové družstvo.
Družstevný dom v Sološnici (okr. Senica) vybudovaný v r. 1927. Okrem výčapnej, obchodnej, kultúrnej, skladištnej miestnosti, bytu pre vedúceho obchodu a hosťovskej izby mal aj miestnosť pre úverové družstvo.

AutorĽubica Falťanová

Literatúra

Milov, M. J.: Slovenské družstevníctvo v prehľade. Bratislava 1947.
Houdek, F.: Družstevné budovanie. Bratislava 1942.