dominikál

dominikál

dominikál 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

dominikál

šľachtická pôda obhospodarovaná zemepánom vo vlastnej réžii. Strediskom dominikálu bolo šľachtické sídlo, ku ktorému patrili pozemky, rozličné úžitky a príjmy, najmä obrábané pozemky (dvory), ladom ležiaca pôda, lúky, pastviny, lesy, záhrady, vinice, vodné toky, rybníky, podiely v spoločných lesoch a pastvinách (komposesorát). Ako šľachtický majetok nebola zdanená. Od 16. storočia sa zvýšil záujem veľkostatkárov o obchod s obilím a dobytkom. Svoje majere rozširovali premenou lesnej pôdy na poľnohospodársku, kultiváciou neobrábaných plôch a rozširovaním dominikálu na úkor rustikálu. Dominikál obrábali poddaní v rámci svojich robotných povinností. Na tejto pôde sa zakladali aj poddanské usadlosti tzv. zmluvných poddaných, pracujúcich za ubytovanie na majeri a za deputát vo forme prepožičaného pozemku alebo naturálií. Od konca 17. storočia, najmä však v 18. storočí šľachta umožňovala vytvárať nové usadlosti aj v dominikálnych lesoch – kopanice alebo vinice.

AutorJuraj Podoba

Pozri aj
Literatúra

Kučera, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.
Horváth, P.: Poddaný ľud na Slovensku v prvej polovici 18. storočia. Bratislava 1963.
Slavkovský, P.: Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe. Bratislava 2009.