• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

afinitné príbuzenstvo

afinitné príbuzenstvo

afinitné príbuzenstvo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

afinitné príbuzenstvo

príbuzenstvo z manželstva. Vzťahy medzi príbuznými manželov. V slovenskom jazyku sa používa pre tento druh príbuzenstva názov švagrovstvo. Podľa starého uhorského práva (Tripartitum) i cirkevného práva sa rátalo rovnako ako pokrvná príbuznosť v priamej i bočnej línii do 4. stupňa a bolo preto aj takou manželskou prekážkou. Švagrovstvo viazalo dokonca už i snúbencov a ich príbuzní do 1. stupňa patrili takisto pod paragraf o manželskej prekážke. Na rozdiel od pokrvného príbuzenstva bolo dišpenzovateľné. Od konca 18. storočia sa postupne najprv u protestantov, neskôr i u ostatných cirkví právne i prakticky zužoval okruh afinitného príbuzenstva ako manželskej prekážky; podľa súčasného práva už nejestvuje. Vo zvykovom práve a tradičnej etike však regionálne pretrvávali niektoré spôsoby ich obchádzania, napr. súčasné sobáše bratrancov a sesterníc formou „na kríž“, teda tých, ktorí pochádzajú zo súrodencov opačného pohlavia.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.
Luby, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava 1946.
Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy medzi rodinami. In: Botíková, M., Švecová, S., Jakubíková, K.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1977, 131-147.
Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy v Čičmanoch a postavenie ženy v rodine. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 321-385.