afinitné príbuzenstvo

afinitné príbuzenstvo

afinitné príbuzenstvo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

afinitné príbuzenstvo

príbuzenstvo z manželstva. Vzťahy medzi príbuznými manželov. V slovenskom jazyku sa používa pre tento druh príbuzenstva názov švagrovstvo. Podľa starého uhorského práva (Tripartitum) i cirkevného práva sa rátalo rovnako ako pokrvná príbuznosť v priamej i bočnej línii do 4. stupňa a bolo preto aj takou manželskou prekážkou. Švagrovstvo viazalo dokonca už i snúbencov a ich príbuzní do 1. stupňa patrili takisto pod paragraf o manželskej prekážke. Na rozdiel od pokrvného príbuzenstva bolo dišpenzovateľné. Od konca 18. storočia sa postupne najprv u protestantov, neskôr i u ostatných cirkví právne i prakticky zužoval okruh afinitného príbuzenstva ako manželskej prekážky; podľa súčasného práva už nejestvuje. Vo zvykovom práve a tradičnej etike však regionálne pretrvávali niektoré spôsoby ich obchádzania, napr. súčasné sobáše bratrancov a sesterníc formou „na kríž“, teda tých, ktorí pochádzajú zo súrodencov opačného pohlavia.

AutorZora Apáthyová-Rusnáková

Literatúra

Apáthyová-Rusnáková, Z.: Príbuzenstvo a príbuzenská terminológia. In: Etnografický atlas Slovenska. Vedecká redaktorka S. Kovačevičová. Bratislava 1990, 68-70.
Luby, Š.: Dejiny súkromného práva na Slovensku. Bratislava 1946.
Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy medzi rodinami. In: Botíková, M., Švecová, S., Jakubíková, K.: Tradície slovenskej rodiny. Bratislava 1977, 131-147.
Švecová, S.: Príbuzenské vzťahy v Čičmanoch a postavenie ženy v rodine. In: Slovenský národopis, roč. 15, 1967, č. 3, 321-385.

Preskočiť na obsah