• Search
  Nastavenie filtra
  Len presné výrazy
  Vyhľadávať v názve
  Vyhľadávať v obsahu
  Filtrovať podľa typu
  Stránky
  Články
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

Sokoliarstvo

Sokoliarstvo

Sokoliarstvo 3011 2000 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Sokoliarstvo je umenie lovu pomocou dravých vtákov. Tvorí ho súbor poznatkov, zručností, pomôcok a postupov potrebných k spôsobilosti vykonávať manipuláciu s pernatým dravcom v jeho vývojových štádiách za účelom ochrany, chovu, výcviku a lovu. Sokoliarstvo patrí k prastarým spôsobom získavania potravy. Na území Slovenska bolo realizované od 5. storočia a najznámejšie artefakty o ňom sú z čias Veľkej Moravy. V priebehu jeho histórie bolo praktizované šľachtou, klérom i bežným obyvateľstvom. S ohľadom na históriu, geotyp a genotyp krajiny prešlo sokoliarstvo na Slovensku procesom vývoja a adaptácie v rozličných podmienkach, čím získalo vlastné lokálne špecifiká pri jeho realizácii v rovinách výcviku dravcov a využívaní dravých vtákov (sokolov, jastrabov, orlov, sov). Odovzdávanie týchto poznatkov a zručností prebieha najmä osobnou komunikáciou staršieho sokoliara a záujemcu (kandidáta) v rámci povinnej, minimálne ročnej kandidátskej praxe. Sokoliari na Slovensku sú organizovaní v dvoch sokoliarskych kluboch zriaďujúcich regionálne sokoliarske strediská, ktoré spolu s individuálnou činnosťou sokoliarov pokrývajú celé Slovensko. Primárna funkcia sokoliarstva sa vplyvom spoločenských a technologických zmien stáva okrajovou a v súčasnosti sa sokoliarstvo realizuje najmä cez prezentačné aktivity sokoliarskeho umenia na kultúrnych a spoločenských podujatiach, kde slúži ako obraz dobového života pri spoznávaní vlastnej histórie. V súčasnosti sa uplatňuje sokoliarstvo pri biologickej ochrane miest, letísk a poľnohospodárskych plodín. Rovnako významná je činnosť členov spoločenstva pri posilňovaní genofondu, vďaka ktorej boli sokoliarskym chovom do voľnej prírody vrátené vzácne druhy dravcov. Sokoliarstvo sa vyučuje aj na základných, stredných a vysokých školách s poľnohospodárskym, veterinárnym a lesníckym zameraním.

Viac informácií k zápisu do UNESCO – tu.

Video
Predkladateľ
Slovenský klub sokoliarov pri SPK
Rok zápisu
2018
Certifikát číslo
CTLK-RZNKD-2018/003

Prvok bol v roku 2021 zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva, ako medzinárodná nominácia pod názvom „Sokoliarstvo, živé dedičstvo ľudstva“.

   

Galéria