Vladimír Kyseľ – laureát ceny Andreja Kmeťa

Vladimír Kyseľ – laureát ceny Andreja Kmeťa

Vladimír Kyseľ – laureát ceny Andreja Kmeťa 3508 1408 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

Včera 12. júna 2018 sa v Dvorane ministerstva kultúry uskutočnilo slávnostné oceňovanie inštitúcií a jednotlivcov. Cenu Andrea Kmeťa si z rúk ministerky kultúry Ľubice Laššákovej prevzal aj jeden z najvýznamnejších predstaviteľov folklórneho hnutia na Slovensku, náš kolega Vladimír Kyseľ.

Jeho profesionálna kariéra je celoživotne spätá s tradičnou ľudovou kultúrou. Vyštudoval choreografiu ľudového tanca na VŠMU v Bratislave. Už počas štúdia tvoril choreografie pre FS Ekonóm, Marína, Dimitrovec, Družba, Ponitran, Lipa a pre SĽUK. Je autorom stoviek samostatných scénických programov i programov v rámci folklórnych festivalov. V r. 1974 – 1980 bol odborným pracovníkom pre folklór na Krajskom osvetovom stredisku v Bratislave. Pôsobil ako dlhoročný člen programovej komisie folklórnych festivalov v Myjave, Detve a vo Východnej. V r. 1980 – 1990 pracoval na Osvetovom ústave v Bratislave ako odborný pracovník, vedúci tanečného odd., vedúci odboru ZUČ. V rokoch 1990 – 1993 bol vedúcim sekretariátu Matice slovenskej. Založil nadáciu Prebudená pieseň (1992). Je spoluzakladateľom festivalu Hontianska paráda v Hrušove a Koliesko v Kokave nad Rimavicou. V r. 2003 – 2009 pôsobil ako dramaturg v SĽUK-u s hlavným poslaním kreovať dramaturgickú orientáciu tohto umeleckého telesa.

V roku 2007 bol vedúcou osobnosťou skupiny expertov, ktorá vytvorila Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Pre NOC pomáhal vytvoriť v r. 2008 Koordinačné centrum tradičnej ľudovej kultúry (od r. 2010 bolo toto pracovisko presunuté delimitáciou pod SĽUK, v roku 2013 premenované na Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru – CTĽK). Až do svojho odchodu na dôchodok (2017) bol V. Kyseľ jeho riaditeľom. Pod jeho vedením pracovisko významnou mierou prispelo k implementácii Dohovoru UNESCO o ochrane NKD, ako aj k napĺňaniu úloh z Vládnej Koncepcie na ochranu tradičnej ľudovej kultúry s dôrazom na inventarizáciu, dokumentáciu, ochranu a propagáciu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska, tvorbu reprezentatívnych zoznamov nehmotného kultúrneho dedičstva, ale aj k zaradeniu prierezovej témy: Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra do štátneho vzdelávacieho programu Ministerstva školstva SR. Ako riaditeľ CTĽK a zároveň ako uznávaný odborník na tradičnú ľudovú kultúru a folklorizmus, svojimi aktivitami aj v spolupráci s Ústavom etnológie SAV, významnou mierou prispel k vytvoreniu elektronickej encyklopédie „Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom“ (2011), ktorá je unikátnou aj v medzinárodnom kontexte. Od roku 2015 sa podieľal na úspešnej realizácii národného projektu „Digitálny fond tradičnej ľudovej kultúry“ (2017), ktorý bol východiskom pre vytvorenie samostatného katalogizačného systému a webového sídla www.fondtlk.sk (od 8.6.2017), ktoré umožňuje na odbornom základe vyhľadávať, získavať a spracovávať kultúrne objekty z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, uchovávať ich a postupne sprístupňovať odbornej i laickej verejnosti.

Vladimír Kyseľ dlhodobo pôsobil aj v odborných orgánoch, napr.  v komisii na vypracovanie stratégie rozvoja kultúry na roky 2014-2020; vo výbore Rady vlády pre kultúrno-výchovnú činnosť a Rady vlády pre KD; v rade Fondu na podporu umenia; v Rade na ochranu NKD, v odbornej komisii pre Reprezentatívny zoznam NKD Slovenska a v ďalších. Celý svoj aktívny život sa Vladimír Kyseľ venoval aj tvorbe databáz, dokumentácii (neskôr digitalizácii) textov, fotografií, audiozáznamov, videozáznamov z oblasti tradičnej ľudovej kultúry, tvorbe metodík, koncepcií a analýz, lektorskej, editorskej a publikačnej činnosti z oblasti TĽK. Za svoju činnosť bol V. Kyseľ ocenený Cenou D. G. Licharda (2010) a cenou Slovenskej národopisnej spoločnosti.

Vladimír Kyseľ získal Cenu Andreja Kmeťa za ochranu, dokumentáciu, sprístupňovanie a popularizáciu tradičnej ľudovej kultúry.

Srdečne gratulujeme!

Preskočiť na obsah