• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

škola

škola

škola 800 506 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

škola

vzdelávacia a výchovná inštitúcia. Štát vstúpil do školského vzdelávania až v dobe osvietenstva. Dovtedy boli zriaďovateľom škôl, v dedinských komunitách najnižších typov poskytujúcich základy gramotnosti, výlučne cirkvi. Školská reforma z r. 1777 sa týkala predovšetkým štátneho školstva, ale podľa nej sa organizačne prispôsobovali aj cirkevné školy. Najnižším typom boli triviálne školy zamerané na výučbu čítania, písania, počítania a náboženstva. Štát nariadil v r. 1788 školopovinnosť detí od 6 do 12 rokov, ale aj podmienky zakladania škôl – ľudová škola sa mala založiť v obciach a v ich blízkom okolí, kde bolo aspoň sto školopovinných detí. Hoci povinnú školskú dochádzku pritvrdil zákon z r. 1868, pod vplyvom sociálnych problémov roľníckeho obyvateľstva postupovala veľmi pomaly. Praktizovala sa často iba v zimných mesiacoch počas 3–4 školských rokov, keďže deti vypomáhali pri poľnohospodárskych prácach. I keď sa zakladali aj obecné a štátne školy, v sieti ľudových škôl na dedinách prevládala úloha cirkvi. Maďarizáciu škôl 2. polovice 19. storočia zavŕšili na Slovensku Apponyiho zákony (1907). Za 1. ČSR na Slovensku začala platiť povinná 8-ročná školská dochádzka od školského roku 1927/28 podľa školského zákona z r. 1922. V mnohých obciach v ľudových školách pretrvávalo vyučovanie v jednotriednych učebniach. Rozšíril sa počet trojročných meštianskych škôl (v mestách sa pripájal ešte 1 ročník), zakladaných od r. 1868 ako vyšší typ ľudových škôl a počet odborných škôl. Mešťanky sa vyskytovali nielen v mestách, ale i vo významnejších obciach a poskytovali vyššie vzdelávanie po ukončení 5. ročníka ľudovej školy. Avšak pred 2. svetovou vojnou končili povinnú školskú dochádzku vo vyšších ročníkoch dedinských ľudových škôl až 2/3 dorastu. Väčšina ľudových škôl zostala naďalej cirkevných až do r. 1944, keď sa školstvo poštátnilo.

Školská trieda ľudovej školy. Nový Majer (okr. Trebišov), 50. roky 20. storočia. Reprodukcia. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava
Školská trieda ľudovej školy. Nový Majer (okr. Trebišov), 50. roky 20. storočia. Reprodukcia. Archív negatívov Ústavu etnológie SAV Bratislava

AutorZuzana Beňušková

Pozri aj
Literatúra

Mátej, J.: Dejiny českej a slovenskej pedagogiky. Bratislava 1976.