• Search
  Generic filters
  Exact matches only
  Search in title
  Search in content
  Filter by Custom Post Type
  Pages
  Posts
  Zoznamy NKD
  Encyklopédia

rybárstvo

rybárstvo

rybárstvo 150 150 Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru

rybárstvo

hospodárske odvetvie zaoberajúce sa chovom a lovom rýb. Na Slovensku sa delí na riečne rybárstvo a na rybnikárstvo. Archeologické výskumy dokladajú, že na našom území sa ním zaoberali už Kelti a Rimania. Slovania ho ďalej rozvíjali ako doplnkový zdroj obživy, ktorého význam stúpal alebo klesal v závislosti od poľnohospodárskej produkcie – hlavného zdroja výživy spoločnosti. Rozvoju rybárstva v období včasného feudalizmu napomáhali vhodné geografické podmienky, kresťanská vierouka (pôstne jedlo) a relatívne obmedzené možnosti poľnohospodárskej produkcie. Najvýznamnejšími rybárskymi oblasťami boli dolné toky riek Váh, Nitra, Hron, Ipeľ, Žitava, Tisa a stredný Dunaj. Rybničný chov rýb je doložený od 12. storočia a trval počas celého obdobia feudalizmu. Najväčšie rybníky boli v okolí Gbeliec, Michaloviec a na Záhorí. Od 10. storočia prebiehal v rybárstve proces organizácie a racionalizácie, za ktorým stála centrálna feudálna moc. Do 11. storočia bol rybolov prístupný všetkým obyvateľom. Počas celého feudalizmu bolo rybárstvo súčasťou tzv. malého regálneho práva a predmetom panovníckych donácií, udeľovaných najmä cirkvi, ale aj poddaným. Úpadok rybárstva nenastal ani v období kapitalizmu, keď bolo tiež regulované právnymi normami. Ich základný princíp spočíval v tom, že právo loviť mali majitelia súkromných pozemkov, na ktorých sa vodná plocha nachádzala. Toto právo sa mohlo prenajímať. Patrónmi rybárov boli sv. Mikuláš, sv. Banno a sv. Mauritius. V súčasnosti sa rybárstvo stalo hospodárskou činnosťou organizovanou v rybných revíroch. Je obľúbenou záujmovou činnosťou občanov združených v Slovenskom rybárskom zväze.

AutorPeter Slavkovský

Pozri aj
Literatúra

Kučera, M.: Slovensko po páde Veľkej Moravy. Bratislava 1974.
Mjartan, J.: Ľudové rybárstvo na Slovensku. Bratislava 1984.
Mjartan, J.: Rybárstvo. In: Horehronie I., Bratislava 1969, 229-274.